Oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014. Laki kokoaa yhteen lainsäädännössä hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säädökset ja takaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille oppilashuollon maksuttomat palvelut: kouluterveydenhuollon, kuraattorin ja psykologin. Uusi laki painottaa koko koulun yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitosten välistä yhteistyötä ja turvaa varhaista tukea tarvitseville. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä koskevat oppilashuoltolain mukaiset salassapitosäädökset.
Oppilas voi hakeutua palveluihin itsenäisesti. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

TERVEYDENHOITO

Terveydenhoitaja on tavattavissa koululla maanantaista perjantaihin. Kouluterveydenhoitajan työ on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Terveydenhoitaja on tukemassa oppilaiden tervettä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä koulussa viihtymistä yhdessä koulun muiden työntekijöiden kanssa. Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa 7. ja 9. luokilla sekä lukion ensimmäisellä vuosiasteella. 8. luokan oppilailla ja lukion toisen asteen opiskelijoilla on laajat terveystarkastukset, joihin kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin tapaaminen. Koululääkäriaika sovitaan terveydenhoitajan kanssa. Sairaanhoito sekä perussairauksien hoito ja seuranta kuuluu omalle terveysasemalle tai hoitavalle yksikölle.

Terveydenhoitaja Heidi Serjo p. 09 4777 6322, 050 4025 491
Terveydenhoitaja, lukio (paikalla ti-pe) Aino Priha p. 040 5842 475

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori työskentelee koululla maanantaista perjantaihin. Työn keskeinen tavoite on hyvinvoinnin edistäminen kouluyhteisössä. Oppilas, opettaja tai huoltajat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin tai muuhun arkielämään liittyvissä asioissa. Koulukuraattori tekee yhteistyötä mm. nuoren vanhempien, koulun työntekijöiden ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Koulukuraattori Jaakko Mauno p. 09 4777 6323, 050 5919 087,  Kia Kalttonen  p. 050 5279 158

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi Kaisa Voho työskentelee koululla maanantaista perjantaihin. Psykologi tukee nuorta muun muassa tunne-elämään, oppimiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Työ toteutuu tarvittaessa yhteistyössä nuoren vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulupsykologi Kaisa Voho p. 09 4777 6328, 050 574 9501

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ

Koulussa toimii oppilaitoskohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä. Se vastaa oppilaitoksen oppilas- ja opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on vastata yhteisöllisestä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö koulussa on luottamuksellista ja sitä koskee salassapitosäädökset.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki takaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille opiskeluhuollon maksuttomat palvelukset (kouluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut): Oppilas tai opiskelija voi hakeutua opiskeluhuollon palveluihin itsenäisesti. Myös vanhemmat, opettajat ja koulun muut työntekijät voivat ottaa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijöihin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kokonaisuudessaan: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287