Peruskoulun oppilasarviointi

Peruskoulun arviointi

Opetussuunnitelman mukaan oppiaineiden arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen sisältäen sekä opinnoissa edistymiseen että osaamisen tason arviointia. Käyttäytymisen arvosanaan vaikuttavat korottavasti rehtiys, toisten huomioon ottaminen, luotettavuus ja kohteliaisuus. Arvosanaa voivat alentaa esim. epäsäännöllisyys koulutyössä, järjestysrikkomukset ja epärehellisyys.

Oppilas, joka on saavuttanut kaikissa vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä aineissa hyväksytyn arvosanan (5 tai parempi), siirretään seuraavalle vuosiluokalle. Jos oppilaan lukuvuosiarviointiin on tulossa hylätty / hylättyjä arvosanoja, toimitaan pääsääntöisesti seuraavasti: mikäli oppilaan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä aineessa, hänet jätetään vuosiluokalle. Yhdessä aineessa heikon (4) arvosanan saaneelle oppilaalle järjestetään mahdollisuus osallistua kesällä yhden kerran erilliseen kokeeseen. Tällöin oppilaalle ja huoltajille kerrotaan asiasta hyvissä ajoin. Jos oppilas ei tässä aineessa osoita riittävää aineenhallintaa, vaan suoritus hylätään, hänet jätetään vuosiluokalle. Asiasta voi lukea tarkemmin koulun verkkosivuilla julkaistuista opetussuunnitelmista.

Syyslukukauden päättyessä oppilaat saavat välitodistuksen ja lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistuksen. Peruskoulun päättötodistukset jaetaan 9. luokan keväällä. Formatiivinen arviointi on opintojen aikana tehtävää jatkuvaa arviointia ja se auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellä mainittuja täydentää opettajien arvio oppilaan työskentelystä neljä kertaa vuosiluokkien 7 – 9 aikana. Arvioinnin kohteena olevat oppiaineet vaihtelevat 7. ja 8. luokilla, 9. luokan syksyllä arvioinnin kohteena ovat kaikki aineet. 9. luokan keväällä oppilaat saavat väliarvioinnin numeroina.

Munkkiniemen yhteiskoulun opetussuunnitelmasta käyvät ilmi yleiset ja oppianekohtaiset arvioinnin periaatteet. Opetussuunnitelma 2016