Yleistä hakemisesta

Hakukortti 7. luokalle

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisella on oikeus saada koulupaikka ns. lähikoulusta. Oppilaalla (perheellä) on kuitenkin lakisääteinen oikeus hakea ja tulla valituksi muuhunkin kuin lähikouluun. Tämä oikeus koskee sekä yleis- että matematiikkaluokalle hakevia oppilaita. Munkkiniemen yhteiskoulu valitsee oppilaansa yhtäläisin, alla esitettävin perustein.

Seuraavassa esitetään pääkohdat Munkkiniemen yhteiskoulun seitsemännelle luokalle hakemista koskevista ohjeista ja määräyksistä. Oppilaaksiotossa noudatetaan koulun opetussuunnitelmaa ja kaupungin opetuslautakunnan asiaa koskevia päätöksiä.

Ensisijainen oikeus tulla valituksi Munkkiniemen yhteiskouluun on

 • oppilaalla, jonka pysyvä asuinpaikka on koulun oppilaaksiottoalueella (Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki, Lehtisaari, Kuusisaari, Kaskisaari, Mustasaari, Talinranta, Pajamäki; tarkempia tietoja koulusihteeriltä p. 477 76 30. Voitte myös tarkistaa lähikoulunne kotiosoitteenne perusteella osoitteesta https://palvelukartta.hel.fi).
 • oppilaalla, joka hyväksytään matematiikkaluokalle soveltuvuuskokeen tulosten perusteella (asuinpaikka ei vaikuta valintaan).
 • joissakin tapauksissa oppilaalla, joka on ns. harvinaisen A-kielen lukija ja jonka oman lähikoulun opetusohjelmaan ei kuulu valittu A-kieli (ranska, saksa, ruotsi).
 • joissakin tapauksissa oppilaalla, jonka oma lähikoulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä sopiva.

Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, toissijaisessa otossa vapaaksi jääneille paikoille voidaan ottaa koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta hakevia – helsinkiläisiä tai muualla asuvia – oppilaita seuraavassa järjestyksessä:

 • oppilas, jolla on sisaruksia Munkkiniemen yhteiskoulussa
 • oppilas, joka siirtyy Munkkiniemen tai Munkkivuoren ala-asteelta (jatkuvuus)
 • oppilas, jonka koulumatka Munkkaan on tarkoituksenmukainen (koulumatkan pituus)

Tarvittaessa oppilaspaikka ratkaistaan arvalla.

Munkkiniemen yhteiskouluun toissijaisessa otossa hakevan oppilaan huoltajan tulee huolehtia siitä, että hakukortin kirjallisesta, vapaamuotoisesta liitteestä käy ilmi, mitä em. perusteita koulun toivotaan ottavan huomioon valintapäätöstä tehtäessä.

Pyrkijät, jotka eivät asu Helsingissä

Munkkiniemen yhteiskouluun voidaan valita myös muita kuin helsinkiläisiä oppilaita edellä esitetyin perustein. Hakijoiden on palautettava hakukortti 7. luokalle suoraan Munkkiniemen yhteiskoulun toimistoon. Kouluun valitun ulkokuntalaisen oppilaan huoltajan on kustannettava lapsensa koulumatkat koko yläasteen ajan. Koululla on erityinen sopimus Espoon kaupungin kanssa oppilaskohtaisten kulujen korvaamisesta. Sopimus ei kuitenkaan koske koulumatkoja.

Yleisluokat ja matematiikkaluokka

Kaikilla kouluun hyväksytyillä oppilailla on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella eri kieliä ja valinnaisaineita. Matematiikkaluokan keskeisimmät erityispiirteet ovat seuraavat:

 • Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.
 • Seitsemännellä luokalla on yksi lisätunti matematiikkaa.
 • Kahdeksannella luokalla opiskellaan yksi lisätunti biologiaa.
 • Yhdeksännellä luokalla opiskellaan 0,5 lisätuntia fysiikkaa ja 0,5 lisätuntia kemiaa.
 • Matematiikan opetussuunnitelma on vaativampi.
 • Luokan ryhmäkoko on joissain aineissa suurempi kuin yleisluokilla.

Erityisoppilaat

Integraatio- tai erityisluokkapaikkaa hakevien oppilaiden huoltajien on otettava yhteyttä rehtoriin.

Koulumatkat (koskee vain helsinkiläisiä oppilaita)

Munkkiniemen yhteiskoulu on omalla päätöksellään päättänyt laajentaa Helsingissä asuvien oppilaidensa koulumatkaetuutta. Menettelyn tarkoituksena on, että Munkkiniemen yhteiskoulussa harvinaista A2-kieltä opiskelevat oppilaat ovat koulumatkaetuuden suhteen yhdenvertaisessa asemassa A1-kieltä opiskelevien oppilaiden kanssa.

Munkkiniemen yhteiskoulun Helsingissä asuviin oppilaisiin on sovellettu Helsingin kaupungin opetuslautakunnan hyväksymiä perusteita seuraavasti:

Helsingin kaupungin päätöksen perusteella oppilaalla on oikeus koulumatkaetuuteen, jos koulumatka on lyhintä kävelyreittiä mitattuna

yli 3 km ja oppilas käy oman oppilaaksiottoalueensa koulua, hänet on valittu kouluun soveltuvuuskokeella tai oppilas opiskelee harvinaista A1-kieltä, jota hän ei voi opiskella omassa lähikoulussaan (koulumatkaetuus myönnetään lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun).

Edellisessä kappaleessa esitettyjen perusteiden lisäksi Munkkiniemen yhteiskoulun Helsingissä asuville oppilaille myönnetään koulumatkaetuus myös, jos oppilas opiskelee harvinaista A2-kieltä (saksa, ranska, ruotsi) ja koulumatka on yli 3 km.

Lomakkeet

Hakukortti 7. luokalle