Opiskeluohjeita peruskoululaiselle

1. Oppitunneilla

OTA MUKAASI tarvittavat varusteet: oppikirjat, vihot, muistiinpanovälineet yms.

SEURAA tarkasti opetusta, noudata opettajan ohjeita – kuuntele. Kuuntele toisten vastauksia ja osallistu aktiivisesti opetuskeskusteluun ja yhteisten tehtävien käsittelyyn.

KESKITY tehtäviisi ja suo naapureillesi työrauha. Käytä oppitunti todella opiskeluun. Näin muistat ja opit asiat paremmin ja sinulle jää enemmän vapaa-aikaa, koska kotitehtävien teko helpottuu ja nopeutuu.

MERKITSE LÄKSYT kirjaan tai tarvittaessa vihkoosi.

2. Kotitehtävät

Kotitehtävien tarkoituksena on auttaa sinua omaksumaan ja soveltamaan koulussa opetettuja asioita. Noudata kunkin aineen tehtävien tekemisessä asianomaisen opettajan antamia ohjeita. Jokaisen tulisi etsiä itselleen sopiva kotitehtävien suorittamistapa. Pyri tekemään kotitehtävät pian koulusta tultuasi, iltapäivällä tai illansuussa. Myöhään illalla väsymys vähentää oppimistehoa.

Valmistaudu kokeisiin huolella ja lue useampana kuin yhtenä iltana. Päivittäin tapahtuva säännöllinen opiskelu helpottaa olennaisesti kokeisiin valmistautumista. Kun asiat on opittu oikeassa yhteydessään, niitä ei tarvitse ryhtyä opettelemaan koetta varten, vaan ne palautuvat mieleen kertaamalla.

3. Tukiopetus

Tukiopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta selviytymään tilapäisistä opiskeluvaikeuksista. Mikäli mahdollista, tukiopetusta antaa oppilaan oma opettaja. Tukiopetusta tarvitseva oppilas tai hänen huoltajansa voi sopia asiasta ao. opettajan kanssa. Myös opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella tukiopetuksen järjestämisestä. Englannissa, ruotsissa, matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa tarjotaan myös keskitettyä tukiopetusta. Ennen kutakin koetta oppilaalla on mahdollisuus osallistua koekertaukseen.

4. Ainevalintojen tarkistukset

Peruskoulun 7. luokalla tehtävät valinnaisaineiden valinnat koskevat sekä 8. että 9. luokkaa. Niihin tehdään muutoksia vain erityisistä syistä. Muutosasioissa on käännyttävä opinto-ohjaajan puoleen.

Peruskoulun koejärjestelyt

Lähes kaikki peruskoulun kokeet koko vuodelle löytyvät tästä kalenterista. Kokeiden kellonajoista ja luokista tiedotetaan oppitunneilla, ala-aulan ilmoitustaululla ja koulun verkkosivuilla. Kalenteriin merkittyjen kokeiden lisäksi oppilaille voi tulla vuoden mittaan sanakokeita, pistokokeita ja muita pienimuotoisia kokeita.

Koesalissa käyttäytyminen

Koe on valvottu suoritustilaisuus, jossa ei saa keskustella tai käyttäytyä häiritsevästi. Oppilaan on käyttäydyttävä siten, ettei hän millään tavalla herätä epäilyksiä vilpistä. Koesalissa ei saa liikkua kokeen aikana. Valvojan voi kutsua paikalle viittaamalla. Vastaaminen lopetetaan suoritusajan päätyttyä. Oppilaalla ei saa olla hallussaan rannekelloa, kännykkää tai muuta älylaitteeksi katsottavaa laitetta (esim. älykello). Valvoja kerää koepaperit. Kaikki koetilaisuudessa jaetut paperit on palautettava. Kokeesta poistutaan rauhallisesti, kun valvoja antaa siihen luvan.

Vilppi

Kaikki vilppi tai vilpin yritys on kielletty. Vilpiksi tai sen yritykseksi tulkitaan esim. paikallaan kääntyily tai ympärilleen vilkuilu, oman koepaperin näyttäminen muille, puhuminen muille kuin valvojalle ja kännykän hallussapito. Mikäli oppilas syyllistyy vilppiin tai sen yritykseen, koesuoritus mitätöidään, jolloin näyttö jää kokeen osalta puuttumaan. Oppilaalla ei ole tällöin uusintakoeoikeutta. Rangaistuksena oppilaalle määrätään jälki-istuntoa.

Rästikokeet (peruskoulu)

Mikäli oppilas on ollut hyväksytystä syystä poissa varsinaisesta kokeesta, huoltajan on selvitettävä poissaolo Wilmassa ennen rästikoetta, jotta oppilaan rästikoeoikeus säilyy. Rästikoepäivät on merkitty lukuvuosikalenteriin. Rästikoe alkaa klo 15.

Jos oppilas on ollut poissa kokeesta ja hänellä on siihen hyväksyttävä syy, hänen on valmistauduttava tekemään rästiin jäänyt koe seuraavan viikon rästikoetilaisuudessa. Huoltajien on annettava poissaolosta selvitys hyvissä ajoin ennen rästikoetta, jotta oppilaan oikeus osallistua rästikokeeseen säilyy. Jos oppilas on ollut poissa kokeesta, on hänen heti kouluun palattuaan myös keskusteltava ao. aineen opettajan kanssa rästikokeen tekemisestä. Mikäli oppilaalla on jäänyt tekemättä enemmän kuin kaksi koetta, rästikokeiden suoritusjärjestys on sama kuin varsinaisten kokeiden. Yhdessä rästikoetilaisuudessa on aikaa kahden kokeen suorittamiseen.

Jos oppilaalla ei ole hyväksyttävää syytä poissaololleen kokeesta, hänellä ei ole oikeutta osallistua rästikokeeseen. Osallistumisoikeutta ei myöskään saa, jos jättää varsinaisessa kokeessa tyhjän paperin opettajalle. Jos oppilas on saanut kokeesta hylätyn arvosanan, hän voi osallistua uusintakokeeseen yhden kerran saatuaan ensin tukiopetusta.

Anottaessa vapautusta koulutyöstä päivälle, jolloin oppilaalla olisi koe, on hänen ennen lomakkeen palauttamista sovittava ao. aineen opettajan kanssa kokeen tekemisestä. Opettaja vahvistaa suunnitelman allekirjoituksellaan. Vasta tämän jälkeen oppilas toimittaa anomuksen hyväksyttäväksi luokanvalvojalleen (1–3 päivää) tai apulaisrehtorille (enemmän kuin kolme päivää).

Korotustentti (9. lk.)

9.-luokkalaisilla on mahdollisuus kerran yrittää korottaa 8. luokalla päättyneen oppiaineen (historia) arvosanaa. Lukuvuonna 2022–2023 korotustentti järjestetään 2.11.2022. Korotustenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 25.10.2022. Lisätietoja saa opinto-ohjaajilta.

Peruskoulun arviointi

Opetussuunnitelman mukaan oppiaineiden arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen sisältäen sekä opinnoissa edistymiseen että osaamisen tason arviointia. Käyttäytymisen arvosanaan vaikuttavat korottavasti rehtiys, toisten huomioon ottaminen, luotettavuus ja kohteliaisuus. Arvosanaa voivat alentaa esim. epäsäännöllisyys koulutyössä, järjestysrikkomukset ja epärehellisyys.

Oppilas, joka on saavuttanut kaikissa vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä aineissa hyväksytyn arvosanan (5 tai parempi), siirretään seuraavalle vuosiluokalle. Jos oppilaan lukuvuosiarviointiin on tulossa hylätty / hylättyjä arvosanoja, toimitaan pääsääntöisesti seuraavasti: mikäli oppilaan suoritus hylätään useammassa kuin yhdessä aineessa, hänet jätetään vuosiluokalle. Yhdessä aineessa heikon (4) arvosanan saaneelle oppilaalle järjestetään mahdollisuus osallistua kesällä yhden kerran erilliseen kokeeseen. Tällöin oppilaalle ja huoltajille kerrotaan asiasta hyvissä ajoin. Jos oppilas ei tässä aineessa osoita riittävää aineenhallintaa, vaan suoritus hylätään, hänet jätetään vuosiluokalle. Asiasta voi lukea tarkemmin koulun verkkosivuilla julkaistuista opetussuunnitelmista.

Syyslukukauden päättyessä oppilaat saavat välitodistuksen ja lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistuksen. Peruskoulun päättötodistukset jaetaan 9. luokan keväällä. Formatiivinen arviointi on opintojen aikana tehtävää jatkuvaa arviointia ja se auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellä mainittuja täydentää opettajien arvio oppilaan työskentelystä neljä kertaa vuosiluokkien 7 – 9 aikana. Arvioinnin kohteena olevat oppiaineet vaihtelevat 7. ja 8. luokilla, 9. luokan syksyllä arvioinnin kohteena ovat kaikki aineet. 9. luokan keväällä oppilaat saavat väliarvioinnin numeroina.