Opiskeluohjeita peruskoululaiselle

1. Oppitunneilla

OTA MUKAASI tarvittavat varusteet: oppikirjat, vihot, muistiinpanovälineet yms.

SEURAA tarkasti opetusta, noudata opettajan ohjeita – kuuntele. Kuuntele toisten vastauksia ja osallistu aktiivisesti opetuskeskusteluun ja yhteisten tehtävien käsittelyyn.

KESKITY tehtäviisi ja suo naapureillesi työrauha. Käytä oppitunti todella opiskeluun. Näin muistat ja opit asiat paremmin ja sinulle jää enemmän vapaa-aikaa, koska kotitehtävien teko helpottuu ja nopeutuu.

MERKITSE LÄKSYT kirjaan tai tarvittaessa vihkoosi.

2. Kotitehtävät

Kotitehtävien tarkoituksena on auttaa sinua omaksumaan ja soveltamaan koulussa opetettuja asioita. Noudata kunkin aineen tehtävien tekemisessä asianomaisen opettajan antamia ohjeita. Jokaisen tulisi etsiä itselleen sopiva kotitehtävien suorittamistapa. Pyri tekemään kotitehtävät pian koulusta tultuasi, iltapäivällä tai illansuussa. Myöhään illalla väsymys vähentää oppimistehoa.

Valmistaudu kokeisiin huolella ja lue useampana kuin yhtenä iltana. Päivittäin tapahtuva säännöllinen opiskelu helpottaa olennaisesti kokeisiin valmistautumista. Kun asiat on opittu oikeassa yhteydessään, niitä ei tarvitse ryhtyä opettelemaan koetta varten, vaan ne palautuvat mieleen kertaamalla.

3. Tukiopetus

Tukiopetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta selviytymään tilapäisistä opiskeluvaikeuksista. Mikäli mahdollista, tukiopetusta antaa oppilaan oma opettaja. Tukiopetusta tarvitseva oppilas tai hänen huoltajansa voi sopia asiasta ao. opettajan kanssa. Myös opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella tukiopetuksen järjestämisestä. Englannissa, ruotsissa, matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa tarjotaan myös keskitettyä tukiopetusta. Ennen kutakin koetta oppilaalla on mahdollisuus osallistua koekertaukseen.

4. Ainevalintojen tarkistukset

Peruskoulun 7. luokalla tehtävät valinnaisaineiden valinnat koskevat sekä 8. että 9. luokkaa. Niihin tehdään muutoksia vain erityisistä syistä. Muutosasioissa on käännyttävä opinto-ohjaajan puoleen.

Peruskoulun koejärjestelyt

Lähes kaikki peruskoulun kokeet koko vuodelle löytyvät tästä kalenterista. Kokeiden kellonajoista ja luokista tiedotetaan oppitunneilla, ala-aulan ilmoitustaululla ja koulun verkkosivuilla. Kalenteriin merkittyjen kokeiden lisäksi oppilaille voi tulla vuoden mittaan sanakokeita, pistokokeita ja muita pienimuotoisia kokeita.

Koesalissa käyttäytyminen

Koe on valvottu suoritustilaisuus, jossa ei saa keskustella tai käyttäytyä häiritsevästi. Oppilaan on käyttäydyttävä siten, ettei hän millään tavalla herätä epäilyksiä vilpistä. Koesalissa ei saa liikkua kokeen aikana. Valvojan voi kutsua paikalle viittaamalla. Vastaaminen lopetetaan suoritusajan päätyttyä. Oppilaalla ei saa olla hallussaan rannekelloa, kännykkää tai muuta älylaitteeksi katsottavaa laitetta (esim. älykello). Valvoja kerää koepaperit. Kaikki koetilaisuudessa jaetut paperit on palautettava. Kokeesta poistutaan rauhallisesti, kun valvoja antaa siihen luvan.

Vilppi

Kaikki vilppi tai vilpin yritys on kielletty. Vilpiksi tai sen yritykseksi tulkitaan esim. paikallaan kääntyily tai ympärilleen vilkuilu, oman koepaperin näyttäminen muille, puhuminen muille kuin valvojalle ja kännykän hallussapito. Mikäli oppilas syyllistyy vilppiin tai sen yritykseen, koesuoritus mitätöidään, jolloin näyttö jää kokeen osalta puuttumaan. Oppilaalla ei ole tällöin uusintakoeoikeutta. Rangaistuksena oppilaalle määrätään jälki-istuntoa.

Rästikokeet (peruskoulu)

 

Jos oppilas on ollut poissa kokeesta ja hänellä on siihen hyväksyttävä syy, hänen on valmistauduttava tekemään rästiin jäänyt koe seuraavan viikon rästikoetilaisuudessa. Rästikoepäivät on merkitty lukuvuosikalenteriin. Rästikoe alkaa klo 15. Huoltajien on annettava poissaolosta selvitys hyvissä ajoin ennen rästikoetta, jotta oppilaan oikeus osallistua rästikokeeseen säilyy. Jos oppilas on ollut poissa kokeesta, on hänen heti kouluun palattuaan myös keskusteltava ao. aineen opettajan kanssa rästikokeen tekemisestä. Mikäli oppilaalla on jäänyt tekemättä enemmän kuin kaksi koetta, rästikokeiden suoritusjärjestys on sama kuin varsinaisten kokeiden. Yhdessä rästikoetilaisuudessa on aikaa kahden kokeen suorittamiseen.

Jos oppilaalla ei ole hyväksyttävää syytä poissaololleen kokeesta (hyväksyttyjä syitä ovat esimerkiksi sairaus, vapautus koulutyöstä), hänellä ei ole oikeutta osallistua rästikokeeseen. Osallistumisoikeutta ei myöskään saa, jos jättää varsinaisessa kokeessa tyhjän paperin opettajalle. Jos oppilas on saanut kokeesta hylätyn arvosanan, hän voi osallistua uusintakokeeseen yhden kerran saatuaan ensin tukiopetusta.

Anottaessa vapautusta koulutyöstä päivälle, jolloin oppilaalla olisi koe, on hänen ennen lomakkeen palauttamista sovittava ao. aineen opettajan kanssa kokeen tekemisestä. Opettaja vahvistaa suunnitelman allekirjoituksellaan. Vasta tämän jälkeen oppilas toimittaa anomuksen hyväksyttäväksi luokanvalvojalleen (1–3 päivää) tai apulaisrehtorille (enemmän kuin kolme päivää).

Korotustentti (9. lk.)

9.-luokkalaisilla on mahdollisuus kerran yrittää korottaa 8. luokalla päättyneen oppiaineen (historia) arvosanaa. Lukuvuonna 2023–2024 korotustentti järjestetään 2.11.2023. Korotustenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 26.10.2023. Lisätietoja saa opinto-ohjaajilta.