Ohjeita lukiolaiselle  

 

 

*************** 

Opiskelu luokattomassa ja opintojaksomuotoisessa lukiossa merkitsee opiskelijalle jatkuvien, yksilöllisten valintojen tekoa. Teet omat aine- ja opintojaksovalintasi. Päätät, montako vuotta käytät lukio-opintoihin. Suunnittelet, missä aineissa ja milloin osallistut ylioppilastutkintoon. Lukion laajat opintosisällöt, arviointiviikkojärjestelmä ja itsenäinen opiskelu vaativat opiskelijalta paljon. Opiskelutaitojen kehittäminen parantaa oppimistuloksia ja auttaa jaksamaan enemmän. Pidä mielessäsi ainakin seuraavat perusasiat: 

Tee itsellesi koko lukion ajaksi opiskelusuunnitelma, jota sitten tarkennat vuosittain ja jaksoittain. 

Ole ajoissa tunneilla ja vältä aiheettomia poissaoloja – muista läsnäolovelvollisuus. 

Käytä oppitunnit hyödyksesi – osallistu, kysele, kuuntele, keskity. Anna myös toisille työrauha. 

Työskentele päivittäin. Kotitehtävät auttavat sinua omaksumaan ja soveltamaan asioita. 

Suunnittele ajankäyttösi – arviointiviikko yllättää aina! Älä silti unohda harrastuksia ja vapaa-aikaa. 

Opintojesi kesto, sisällöt ja kurssimäärät ovat pitkälti sinun päätettävissäsi. Muista, että nopeus ei aina ole paras tie jatko-opintoihin, vaan osaaminen. 

Seuraa itse kurssiesi kertymistä jaksoittain ja tee ajoissa tarvittavat muutokset opinto-ohjelmaasi – viime kädessä sinä itse olet vastuussa opintojesi etenemisestä ja opintomenestyksestäsi. 

Epäselvyyksissä ja ongelmatilanteissa ota yhteyttä opettajaan, opinto-ohjaajaan, ryhmänohjaajaan tai rehtoriin. 

Opintojen suoritusohjeet 

1 Lukion opetussuunnitelma opintojaksojen suoritus

Lukion oppimäärään (LOPS 2021) kuuluvat kaikki pakolliset opintojaksot ja vähintään 20 opintopistettä valinnaisia opintoja, yhteensä vähintään 150 opintopistettä.  

Jokaisessa periodissa opiskelijalla on oltava opinto-ohjelmassaan vähintään  8 opintopistettä opintoja, jotka suoritetaan opetukseen osallistumalla (itsenäisiä opintojaksosuorituksia ei siis lasketa mukaan). 

Lukion perustyöjärjestyksestä (kurssitarjottimelta) käyvät ilmi kaikki lukuvuoden aikana pidettävät opintojaksot ja niiden sijoittuminen viidelle periodille. Perustyöjärjestys löytyy täältä: Perustyöjärjestys 

Opiskelija voi tehdä tarkistuksia lukukauden aikana opinto-ohjelmaansa. Muutoksia tehtäessä on huomioitava, miten ne vaikuttavat aineen opiskelun etenemiseen tai koko opinto-ohjelman rakentumiseen. Opiskelija voi tehdä ryhmämuutoksia Wilmassa itse erikseen ilmoitettuna aikana ennen arviointiviikon alkua. Lukujärjestysmuutokset tulee tehdä ennen seuraavan periodin alkua. 

Matematiikkaa ja vieraita kieliä koskevista opinto-ohjelman muutoksista opiskelijan on aina ennen vaihtoa neuvoteltava opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. Lisäksi opiskelijan on jätettävä kirjallinen muutosilmoitus opinto-ohjaajalle häneltä saatavalla lomakkeella. 

1.1. Yli kolmen (= 3½ tai 4) vuoden ohjelma 

Yli kolmen lukuvuoden lukio-opintoja suunniteltaessa opiskelijan on keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa. 3½ tai 4 vuoden opinto-ohjelmaa laadittaessa on muistettava, että jokaisessa periodissa on suoritettava vähintään 8 opintopistettä opetukseen osallistuen. 

1.2. Opiskelun keskeyttäminen 

Lukio-opinnot voi keskeyttää rehtorin luvalla perustelluista syistä (esim. vaihto-oppilasvuodeksi) korkeintaan yhden lukuvuoden ajaksi. Ennen opintojen jatkamista opiskelijan on otettava yhteyttä opinto-ohjaajaan. Vaihto-oppilaan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan vaihto-oppilasjakson puolivälissä, mieluiten sähköpostitse. 

1.3. Opetukseen osallistuminen 

Opintojaksot suoritetaan ensisijaisesti opetukseen osallistumalla. Opintojakson suoritus koostuu oppituntityöskentelystä, erilaisista kotitehtävistä ja kokeesta. 

1.4. Arviointiviikko 

Opintojaksojen kokeet suoritetaan periodin päättävällä arviointiviikolla. Opiskelija osallistuu yleensä yhteen kokeeseen päivässä. Koepäivänä klo 8.00 – 8.50 on yksi oppitunti, jonka sisällöstä päättää opettaja. Koeaika on klo 9.00 – 12.00. Lisäaikaan oikeutetun opiskelijan koeaika päättyy viimeistään klo 12.30. Kokeesta saa poistua aikaisintaan 90 min kokeen alkamisen jälkeen.  Koetilanteessa opiskelijalla ei saa olla hallussaan kännykkää tai muuta älylaitteeksi katsottavaa laitetta kuin kannettava tietokone kokeen tekemistä varten. 

1.4.1. Poissaolo kokeesta 

Jos opiskelija joutuu olemaan poissa opintojakson kokeesta sairauden tai muun pakottavan syyn takia, hänen tai hänen huoltajansa on aina ilmoitettava siitä puhelimitse aamulla ennen koetilaisuutta suoraan koulun toimistoon, p. 09 4777 630. Lisäksi poissaolo selvitetään opettajalle tavalliseen tapaan Wilmassa. Ilman pätevää syytä kokeesta pois jääminen ei anna oikeutta osallistua uusintakokeeseen. 

1.4.2. Myöhästyminen kokeesta 

Jos opiskelija myöhästyy kokeesta, hän odottaa koesalin oven takana koputtamatta. Valvoja ottaa myöhästyneet saliin 10 min kokeen alkamisesta. Jos opiskelija myöhästyy yli 10 min, hän ilmoittautuu rehtorille. Yli 90 min myöhästynyt opiskelija ei voi osallistua kokeeseen. 

1.5. Opintojakson suorittaminen opetukseen osallistumatta (eli itsenäinen opiskelu) 

Opiskelija voi suorittaa joitakin opintojaksoja opetukseen osallistumatta itsenäisin tehtävin (kirjoitelma, referaatti, portfolio, oppimispäiväkirja, kielissä kuuntelu- ja keskustelukoe sekä opintojakson loppukoe). Suoritussuunnitelma tehdään yhdessä opettajan kanssa kirjallisesti. Aineiden opintojaksokuvauksissa on maininta siitä, soveltuuko opintojakso suoritettavaksi opetukseen osallistumatta. Huom.: itsenäinen opintojakso on aina suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosana 5). 

Taito- ja taideaineiden opintojaksoja ei voi suorittaa opetukseen osallistumatta. Muun oppiaineen ensimmäinen tai ainoa pakollinen opintojakso voidaan suorittaa opetukseen osallistumatta vain poikkeustapauksessa. Opintojakson suorittaminen opetukseen osallistumatta tulee ajoittaa sellaiseen jaksoon, jolloin kyseinen opintojakso on merkitty perustyöjärjestykseen. 

Opintojakson itsenäistä suorittamista on anottava opettajalta ennen sen periodin alkua, jolloin opintojakson itsenäinen opiskelu on tarkoitus suorittaa. Lomakkeita saa opintotoimistosta. Anomukseen kirjattava suoritussuunnitelma on sitova. 

1.6. Opiskelu muissa oppilaitoksissa (eli hyväksi lukeminen) 

Opiskelijalla on oikeus anoa hyväksi luetuksi muualla (esim. aikuislukio, kesälukio, kesäyliopisto, vaihto-oppilasmaan oppilaitos) hyväksytysti suorittamiaan opintoja. Hyväksi lukemista anotaan lomakkeella, joita saa opinto-ohjaajalta. Liitteeksi tarvitaan opintojaksotodistus sekä opintojakson kuvaus, joista selviävät opintojakson laajuus, keskeiset sisällöt ja työtavat.

2 Arviointi

2.1. Opintojakson arviointi 

Opintojakson arviointi perustuu opiskelijan opintojakson aikana antamaan riittävään näyttöön, jotta opettajan on mahdollista arvioida opintojakso luotettavasti. Tässä tarkoitettua näyttöä ovat esim. koe, opintojakson aikana tehdyt läksynkuulustelut, opintojakson ohjelmaan kuuluvat oppilastyöt ja kotitehtävät sekä tuntityöskentely. 

Opintojakson opettaja selvittää opiskelijoille arviointiperusteet opintojakson alkaessa. 

Mikäli opiskelija ei ole antanut riittävästi näyttöä, opettaja voi edellyttää puuttuvien suoritusten täydentämistä (=K). Mikäli näytön määrä on siinä määrin puutteellista, että opintojaksoa ei voi arvioida luotettavasti, jätetään opintojakso arvioimatta, ja sen aikana tehdyt suoritukset raukeavat. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus osallistua opetukseen loppukurssin ajan. 

Lukiolaisella on läsnäolovelvoite oppituntien aikaiseen opiskeluun. Lukiolaissa (25§) todetaan seuraavaa: ”Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.” 

Opintojakson suorittamisesta itsenäisesti on kerrottu kohdassa 1.5. 

Opintojaksot arvostellaan numeroin tai suoritusmerkinnällä (S = suoritettu). Jos opintojakson suoritus on keskeneräinen, opintojaksosta annetaan perioditodistukseen K-merkintä. Näin kirjatut puutteelliset suoritukset on täydennettävä hyväksytyiksi suorituksiksi seuraavan periodin aikana (LOPS2021). Sen jälkeen K-merkinnät mitätöityvät. Suorituksen täydentämisestä on sovittava opettajan kanssa mahdollisimman pian. 

2.1.1. Todistukset 

Jokaisen periodin päätyttyä opiskelijoille järjestetään ryhmänohjaustuokio, jossa jaetaan perioditodistukset. Perioditodistuksissa näkyvät kaikkien opiskelijan siihen mennessä suorittamien opintojaksojen arvosanat. Viimeisimmän periodin arvosanat on merkitty lihavoituina. Ryhmänohjaaja tiedottaa huoltajille Wilma-viestillä periodiarvioinnista. Huoltajien katsotaan olevan tietoisia arvioinnista luettuaan ryhmänohjaajan viestin. 

Perioditodistus on nähtävissä myös Wilmassa. 

Suoritettuaan koko lukion oppimäärän ja läpäistyään ylioppilastutkinnon opiskelijat saavat lukion päättötodistuksen (ks. tarkemmin kohdasta 2.2.3. Päättötodistus). 

2.1.2. Etenemiseste 

Kaksi hylättyä opintojaksosuoritusta samassa oppiaineessa aiheuttaa aina etenemisesteen. Opiskelija voi silti jatkaa oppiaineen opiskelua yhden opintojakson verran sillä ehdolla, että hän suorittaa ainakin toisen hylätyn opintojakson hyväksyttävästi ensi tilassa (esim. seuraavassa uusintakokeessa tai suorittamalla opintojakson uudelleen). Sellaisissa oppiaineissa, joissa pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä opintojaksoja on yhdeksän tai enemmän (18 opintopistettä tai enemmän), etenemisesteen muodostaa kolme hylättyä opintojaksoa (6 opintopistettä). Etenemisesteen purkaminen suunnitellaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

2.1.3. Opintojakson uusiminen 

Uusintakoepäivät ja ilmoittautumisaikataulu ovat luettavissa kalenterin sivuilta. Jos ilmoittaudut uusintakokeeseen ja jätät osallistumatta siihen ilman pätevää syytä (sairastuminen), etkä ilmoita syytä kouluun ennen koetta, menetät oikeutesi osallistua uusintakokeeseen. Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan lomakkeella, jonka voi tulostaa koulun verkkosivuilta tai noutaa opintotoimistosta. Kaikin osin huolellisesti täytetty lomake jätetään koulun opintotoimistoon määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Hyväksytyn opintojakson arvosanaa voi korottaa yhden kerran korotuskuulustelussa ja/tai muilla näytöin (LOPS2021). Hylätyn (4) opintojakson uusintakokeeseen voi osallistua kerran. Tämän jälkeen opintojakson voi suorittaa vain osallistumalla kurssille uudelleen. 

2.2. Oppiaineen oppimäärän arviointi 

LOPS2021: Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti pääosa oppiaineen opinnoista. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti: 

Opiskelemat opinnot:                   Hylättyjä voi olla enintään: 

2-5 opintopistettä                          0 opintopistettä 

6-11 opintopistettä                         2 opintopistettä 

12-17 opintopistettä                       4 opintopistettä 

18 opintopistettä tai enemmän   6 opintopistettä 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Keskiarvon perusteella määräytyvää arvosanaa voidaan perustelluista syistä korottaa. Koulukohtaisia opintoja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavina lisänäyttöinä. 

2.2.1. Oppimäärän arvosanan korottaminen 

Ennen päättötodistuksen saamista oppilas voi osallistua oppiaineen erilliseen kuulusteluun korottaakseen saamaansa arvosanaa tai suorittaakseen oppiaineen hyväksytysti. Arvosanaa voi tällä tavoin korottaa yhden ja erityisistä syistä kahden numeron verran. Korotuskuulusteluihin ilmoittaudutaan kirjallisesti määräaikaan mennessä. 

2.2.2. Numeroin tai suoritusmerkinnällä päättötodistuksessa arvioitavat oppiaineet 

Lukion päättötodistuksessa arvioidaan numeroin kaikki pakolliset aineet sekä valinnaiset vieraat kielet. Opiskelija voi pyytää numeroarvostelun sijaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja niistä oppiaineista, joissa hän on suorittanut vain yhden kurssin, ja valinnaisista kielistä, joissa opiskelija on suorittanut korkeintaan kaksi kurssia (LOPS2016). Opiskelija voi pyytää numeroarvostelun sijaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä (LOPS2021). Opinto-ohjauksesta annetaan aina suoritusmerkintä. Teemaopintojen kursseista/opintojaksoista annetaan suoritusmerkintä. 

Abiturientin on kirjallisesti ilmoitettava, haluaako hän yllä mainituista oppiaineista päättötodistukseensa numeroarvioinnin vai suoritusmerkinnän. Ilmoituslomakkeen saa opinto-ohjaajalta.

 

3 Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin, samanaikaisesti koko maassa. Tähän lukuun on koottu lyhyt yhteenveto ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyvistä keskeisimmistä määräyksistä. Tarkempia tietoja asiasta saa koulun järjestämissä tiedotustilaisuuksissa, opinto-ohjaajalta ja rehtorilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi). 

Ylioppilastutkintoon kuuluu (keväällä 2022 aloittavat ja tämän jälkeen) vähintään viisi koetta, jotka ovat äidinkieli ja kirjallisuus sekä abiturientin oman valinnan mukaan neljä koetta, vähintään kolmesta eri korista seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine. Vähintään yksi em. kokeista on suoritettava ns. A-tason kokeena. Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. 

Ylioppilastutkintoon kuuluu (ennen kevättä 2022 aloittaneet) pakollisena vähintään neljä koetta, jotka ovat äidinkieli ja kirjallisuus sekä abiturientin oman valinnan mukaan kolme seuraavista: toinen kotimainen kieli, yksi vieras kieli, matematiikka ja yksi reaaliaine. Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Vähintään yksi em. pakollisista kokeista on suoritettava ns. A-tason kokeena. 

Ylioppilastutkintoon liittyvien kokeiden suorittamisen voi hajauttaa enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran ajalle. Esim. kahden A-kielen opiskelijan on hyvä valita jo toisen vuoden opinto-ohjelmaansa abikursseja siinä kielessä, jonka hän aikoo kirjoittaa 3. vuoden syksyllä. 

Reaaliaineita voi suorittaa yhden kumpanakin tutkintokerran reaaliaineiden koepäivänä seuraavasti: 

sama koepäivä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia
sama koepäivä: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede tai terveystieto 

 Ylioppilastutkintolautakunta päättää reaaliaineiden koepäivien keskinäisestä järjestyksestä. 

Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran ilman aikarajoitusta. Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jos tutkintoa ei ole suoritettu säädetyssä ajassa (enintään kolme peräkkäistä tutkintokertaa), se on uusittava kokonaisuudessaan. Ylioppilastutkintoa voi täydentää myöhemmin. 

Ylioppilastutkintotodistus annetaan kokelaalle, joka on hyväksyttävästi suorittanut pakolliset kokeet ja lukion oppimäärän. 

3.1. Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa, lausunnot sekä erityisjärjestelyiden hakeminen 

Kokelas voi hakea ylioppilastutkintolautakunnalta erityisjärjestelyitä, mikäli kokelaalla katsotaan olevan syy, joka estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut kokelaat. Koesuoritusta heikentävinä syinä otetaan huomioon sairaus tai vamma, vaikea elämäntilanne, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. Kokelaan kokonaistilanteen perusteella arvioidaan erityisjärjestelyiden tarve (mm. lisäaika, suurennettu näyttö tai suurempi kirjasinkoko) ja tätä varten kokelaan tulee toimittaa ylioppilastutkintolautakuntaan lausunnot tuen tarpeen arvioimiseksi. Lausunnot (esim. lääkäri, koulupsykologi) lähetetään lautakuntaan sähköisen hakemuksen liitteenä. Kevään tutkintokertaan osallistuvien on tehtävä hakemus marraskuun puoliväliin mennessä ja syksyn tutkintokertaan osallistuvien huhtikuun puoliväliin mennessä. Tarkat päivämäärät tiedotetaan opiskelijoille yo-infoissa. Opiskelijan on ryhdyttävä hakemuksen edellyttämiin toimiin riittävän ajoissa ennen mainittujen määräaikojen umpeutumista. Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksiin liittyvät lukioaikaiset tutkimukset ja hakemukset hoitaa erityisopettaja ja muissa tapauksissa kokelaan tulee olla yhteydessä opinto-ohjaajaan. Lisätietoja on saatavilla opinto-ohjaajilta, erityisopettajalta, rehtorilta ja YTL:n verkkosivuilta (www.ylioppilastutkinto.fi). 

3.2. Yo-tutkintoon ilmoittautuminen ja osallistumisoikeus 

Opiskelijan on toimitettava allekirjoitettu sitova ilmoittautumislomake ylioppilaskirjoituksiin opintotoimistoon seuraavan aikataulun mukaan: 

keväällä 2024 yo-kirjoituksiin osallistuvien viimeistään 15.11.2023 

syksyllä 2024 yo-kirjoituksiin osallistuvien viimeistään 24.5.2024. Ylioppilaaksi valmistuvat voivat ilmoittautua vielä 3.6.2024 asti. 

Oikeus osallistua ylioppilaskokeeseen on vain niillä opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet kirjoitusaineessa vähintään pakolliset opintojaksot. Muuten koulu ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle, ettei opiskelijalla ole oikeutta osallistua yo-kokeeseen. 

Kirjoitusaineen pakollisten opintojaksojen on oltava valmiina. 

syksyllä 2023 kirjoituksiin osallistuvilla viimeistään 1.9.2023
keväällä 2024 kirjoituksiin osallistuvilla viimeistään 10.2.2024. (Opiskelijan on itse tarkistettava tilanne jaksotodistuksesta)

4 Ohjaus

4.1. Opinto-ohjaus 

Opinto-ohjausta annetaan oppitunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisesti. Tärkeimpiä ohjauksen sisältöalueita ovat 

lukio-opiskeluun liittyvät kysymykset
valinnaisuus ja oma opinto-ohjelma, opintojen etenemisen seuranta
itsetuntemus, jatkokoulutus- ja urasuunnitelma 

Opinto-ohjaaja Anne-Mari Imeläinen vastaa ryhmien 1A, 1B, 2C, 3D, 3E ohjauksesta  

Opinto-ohjaaja Antti Kiimamaa vastaa ryhmien 1C, 2D, 2E, 3A, 3B ohjauksesta ja 

Opinto-ohjaaja Pekko Tella vastaa 1D, 1E, 2A, 2B, 3C ryhmien ohjauksesta. 

Opinto-ohjauksen kaksi pakollista opintojaksoa jakaantuvat kolmelle vuodelle siten, että ensimmäinen opintojakso suoritetaan ensimmäisenä ja toinen pakollinen opintojakso suoritetaan toisen ja kolmannen vuoden aikana. Opiskelijan on osallistuttava vuosittain tiettyyn määrään oppitunteja, joista osa on pakollisia (esim. opotunnit) ja osa valinnaisia (esim. eri aloihin tutustuminen). Ryhmänohjaajien pitämät ryhmänohjaustuokiot sekä mm. tvt-opinnot ja buuttausharjoitukset ovat osa opinto-ohjauksen pakollisen opintojakson suoritusta, joten niihin osallistuminen on pakollista. Oppituntien ajankohdista ja sisällöistä tiedotetaan periodeittain. Muut ajankohtaiset asiat ilmoitetaan info-TV:ssä, rehtorin kuulutuksin ja opinto-ohjauksen ilmoitustaululla, joka sijaitsee opinto-ohjaajien työhuoneiden odotustilan seinällä. Myös abi-infot ovat opiskelijoille pakollisia samoin kuin ylioppilastutkintoa koskevat tiedotustilaisuudet kirjoituksiin osallistuville opiskelijoille. 

4.2. Ryhmänohjaus 

Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähiohjaajana koko lukioajan. Hän perehdyttää opiskelijat lukion käytänteisiin, neuvoo opinto-ohjelman ja lukujärjestyksen laatimisessa, seuraa opiskelijoiden valintojen toteutumista, menestystä ja poissaoloja ja pitää yhteyttä koteihin. Lukuvuoden aikana järjestetään useita ryhmänohjaustuokioita (rot), joilla mm. tiedotetaan ajankohtaisista seuraavan jakson opetukseen liittyvistä asioista, suunnitellaan ryhmän omia asioita, jaetaan opiskelijoille heidän jaksotodistuksensa jne.

 

5 Opintososiaaliset etuudet

Opintososiaalisiin etuihin kuuluvat opintotuki ja koulumatkatuki. Laajemmin tietoa niistä ja hakemuslomakkeita saa Kelan verkkosivuilta, Kelan toimistoista ja koulun toimistosta. Täytetyt hakemukset palautetaan koulun toimistoon koulusihteerille, jolta saa myös matkalipun ostoon tarvittavan ostotodistuksen. 

5.1. Opintotuki 

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Kun opiskelija on täyttänyt 17 vuotta, opintoraha voidaan myöntää seuraavan kuukauden alusta lukien. Opintotuen myöntämisperusteita ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Päätoimisen lukiolaisen on osallistuttava lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai 20 opintopisteen laajuisiin opintoihin tai kahteen yo-tutkinnon kokeeseen. 

Manner-Suomessa vuokra-asunnossa tai omassa omistusasunnossa asuva opiskelija voi saada asumiskustannuksiinsa yleistä asumistukea. Yleinen asumistuki ei ole osa opintotukea vaan se haetaan erikseen. Alaikäinen voi saada yleistä asumistukea vain, jos hänellä on siinä määrin ansiotuloja, niihin verrattavia tai niitä korvaavia tuloja, että hänen voidaan katsoa itsenäisesti elättävän itsensä ja hän vastaa itse asumismenoistaan. 

5.2. Koulumatkatuki 

Maksuttomaan toisen asteen koulutukseen osallistuvat opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 7 kilometriä, opiskelija ei voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja. Matkalipun hinta ei vaikuta tuen saamiseen. 

Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä reitti on alle 10 kilometriä, opiskelija ei voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään internetin reittihakupalveluja. HSL:n tai Matkahuollon liikennettä käyttävillä opiskelijoilla kuukausittainen koulumatkakustannus tulee olla vähintään 54 euroa halvimman mahdollisen lipun mukaan, jotta opiskelija on oikeutettu tukeen. Koulumatkatukea voi saada myös alle 54 euron kuukausittaisiin koulumatkakustannuksiin, jos opiskelija käyttää Waltti-liikennettä, koulukuljetusta tai järjestää kulkutapansa itse. 

Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta. Koulumatkatukihakemukset toimitetaan koulun opintotoimistoon.

 

6 Maksulliset opettajan kirjoittamat suositukset, lausunnot, yms.

Opiskelija voi halutessaan pyytää maksullisen lausunnon, suosituksen tai muun vastaavan opettajalta. Pyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin ennen määräajan täyttymistä. Pyyntö esitetään suoraan opettajalle ja sen saa lunastaa erillistä maksua (30€) vastaan koulun toimistosta. Tämä koskee myös nettiin tehtäviä lausuntoja ja suosituksia.