INFORMAATIO SYKSYN 2020 YLIOPPILASTUTKINNOSTA ABITURIENTEILLE

Tutkinnon suoritustapa

Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa joko yhdellä tutkintokerralla tai enintään kolmen perättäisen tutkinto­kerran aikana (hajautettu suoritus). Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun kaikki neljä pakollista koetta on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että abiturientti saa lukion päättötodistuksen.

Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineessa järjestettävä koe. Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita (toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, reaaliaineet). Jos ylimääräi­nen koe hylätään, siitä ei tule merkintää ylioppilastutkinto-todistukseen eikä se tietenkään vaikuta ylioppilaaksi pääsyyn.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudel­taan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoista riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän em. aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi (A-taso) koe vähintään yhdessä mainituista kolmesta pakollisesta kokeesta. Tutkintoon saa kuulua yksi saman oppiaineen koe.

Jos kokelas suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, hän ei voi ilmoittautumisen jälkeen vaihtaa kokeen pakollisuutta/ylimääräisyyttä eikä hyväksytyn kokeen tasoa.

Kokelas voi syksyn 2020 tutkinnossa halutessaan ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana tutkintopäivänä. Reaaliaineiden kokeet on neljänä päivänä, kaikkina päivinä voi osallistua yhteen reaaliaineen kokeeseen.

Kokelas voi osallistua kahteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen (englanti toisena päivänä ja toisena ranska, saksa, espanja tai venäjä). Lyhyeen oppimäärään perustuvia vieraan kielen kokeita voi suorittaa enintään kaksi yhden tutkintokerran aikana. Lyhyelle vieraalle kielelle on varattu yksi koepäivä. Jos kokelas suorittaa tämän päivän aikana kaksi lyhyeen oppimäärään perustuvaa koetta, hänellä on aikaa yhteensä kahdeksan tuntia.

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen ylioppilaskokeiden alkua opiskellut vähintään asianomaisen lukion oppiaineen pakolliset kurssit.

Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, kokelas voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia.

Tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella, joten on ehdottoman järke­vää opiskella yli minimivaatimusten niitä aineita, jotka kirjoittaa.

Arvostelu

Ylioppilaskokeet arvostellaan 7-portaisella asteikolla ja vastaavilla pistemäärillä

(2–7 p.). Pakollinen hylätty koe voidaan kompensaatiomenettelyllä todeta hyväksytyksi, jos muiden kokeiden arvosanoista kertyy tarpeeksi kompensaatiopisteitä.

Kokeet arvostellaan alustavasti koulussa. Lopullisen arvostelun toimittavat lautakunnan sensorit. Tulosten julkistamisen jälkeen ennakkotarkastuksen suorittanut opettaja voi esittää lopullisen arvostelun suorittaneelle sensorille arvostelua koskevia tiedusteluja.

Oikaisuvaatimus

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta. Tarkemmat ohjeet löydät lautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus

Kokeen uusiminen ja täydentäminen

Hyväksyttyä koetta saa yrittää parantaa uusimalla ilman aikarajoitusta niin monta kertaa kuin haluaa (siis myös hajautuksen aikana). Jos kokeen uusinta tapahtuu ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen jälkeen tutkintoa voi täydentää joko kokonaan uusilla aineilla tai myös jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Täydentämisestä annetaan erillinen todistus.

Hylättyä koetta kokelas saa uusia kolme kertaa kolmen välittömästi seuraavan tutkinto-kerran yhteydessä. Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Edellytyksenä tason vaihtamiselle on, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy vaihdon jälkeenkin yksi pitkän oppimäärän koe.

Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa.

Rekisteriote

Kokelas, joka suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, voi tilata lautakunnasta itselleen rekisteriotteen, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa.

Ilmoittautuminen

Kts. erilliset ohjeet.

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 18.5.2020 klo 12.00.

Koulu toimittaa opiskelijoiden ilmoittautumistiedot ylioppilastutkintolautakuntaan sähköisessä muodossa.

Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin on sitova. Kokeesta poisjääminen ilman pätevää syytä tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi erityisen painavasta syystä (esim. lääkärintodistus, opiskelu ulkomailla) mitätöidä ilmoittautumisen kokelaan hakemuksen perusteella. Varusmiespalveluun osallistuminen tai opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa eivät ole peruste ilmoittautumisen mitätöimiselle.

Sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, erityisen vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden huomioonottaminen

Lautakunta on uudistanut määräykset sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, erityisen vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden huomioon ottamisesta tutkinnossa. Ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotus kohdistuu jatkossa ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotuksen hylättyyn kokeeseen voi saada riippumatta siitä, onko erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty. Lue lisää lautakunnan verkkosivuilta. https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

Lukihäiriötutkimukset hoitaa koulupsykologi, muissa tapauksissa ole yhteydessä opinto-ohjaajaan.

Erityisjärjestelyjä on haettava ennen kuin kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Syksyllä tutkintonsa aloittavien lukilausunnot ja erityisjärjestelyhakemukset on toimitettu YTL:ään 23.4. Keväällä 2021 tutkintonsa aloittavien lukilausunnot ja erityisjärjestelyhakemukset on tehtävä 9.11.2020 mennessä.

Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta eikä erityisjärjes-telyistä. Lisätietoja asiasta antavat rehtori ja opinto-ohjaaja.

Maksut

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen on oppilaalle maksullista. Koulu laskuttaa oppilasta ilmoittautumistietojen perusteella. Oppilaan on huolellisesti tarkistettava laskuun kirjatut ilmoittautumistiedot ja otettava välittömästi yhteyttä koulun toimistoon, jos laskun tiedoissa epäillään olevan virheitä. Maksut välitetään lyhentämättömänä ylioppilastutkintolautakunnalle.

Tällä hetkellä voimassa olevan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaan maksut ovat seuraavat:

  • Perusmaksu                                         14,00 €
  • Koekohtainen maksu                         28,00 €
  • Maksu tarkistusarvostelusta            50,00 €

Kevään 2020 ylioppilaskokelaille mahdollisuus osittain maksuttomaan uusimiseen

Hallitus mahdollistaa ylioppilastutkinnon yksittäisten kokeiden osittain maksuttoman uusimisen niille kokelaille, jotka joutuivat muuttamaan suunnitelmiaan ja suorittamaan useita kokeita yhden viikon aikana koronaviruksen vuoksi tehtyjen toimien seurauksena. Osittain maksuttomaan uusimiseen osoitettiin määräraha lisätalousarviossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti maksuista 8.5. antamassaan asetuksessa.

Kevään 2020 ylioppilastutkinnon reaaliaineiden koepäiviä aikaistettiin viikolla koronavirustilanteen johdosta. Menettelyllä pyrittiin turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas sai tutkinnon suoritettua. Tutkinnon aikataulun tiivistäminen tarkoitti muutosta kokelaiden kokeisiin valmistautumiseen ja lyhensi kokeiden oppimäärän kertaamiseen varattua aikaa osalla kokelaista.

”Moni kokelas joutui sopeutumaan koronaepidemian vuoksi muuttuneeseen aikatauluun todella nopealla aikataululla. Halusimme tarjota mahdollisuuden osittain maksuttomaan uusimiseen syksyllä, jotta koronakevään vaikutuksia saadaan korjattua yhdenvertaisesti”, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Koekohtaista tutkintomaksua ei peritä kokelaalta reaaliaineiden, toisen kotimaisen kielen, matematiikan ja pitkän vieraan kielen kokeista, joista kokelas on maksanut koekohtaisen maksun keväällä 2020. Jos kokelas on saanut päätöksen ilmoittautumisen mitätöinnistä ja saa siten palautuksen koekohtaisesta tutkintomaksusta, mitätöidyn kokeen uusiminen on maksullista.

Eräiden aineiden arvostelu lukion päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä

Lukion opiskelija voi valita numeroarvostelun sijaan suoritusmerkinnän liikunnassa ja niissä oppiaineissa, joissa opiskelija on suorittanut vain yhden kurssin sekä korkeintaan kahden kurssin laajuisessa valinnaisessa vieraassa kielessä

Syksyllä 2020 valmistuvien on tehtävä tämä sitova valinta kirjallisesti 9.11.2020 mennessä. Jos oppilas ei ilmoita asiassa määräajassa tahtoaan, merkitään em. tapauksissa päättötodistukseen numeroarvostelu.

Abiturienttien/ylioppilaiden nimi- ja osoitetietojen luovuttaminen

Koulu luovuttaa abiturienttien/uusien ylioppilaiden nimi- ja osoitetietoja julkaisutarkoituksiin (esim. sanomalehdet ja Spes Patriae -julkaisu). Jos abiturientti haluaa, että häntä koskevia tietoja ei luovuteta em. tarkoituksiin, on asiasta jätettävä kirjallinen ilmoitus rehtorille ensi tilassa.

Aikataulu

  • YO-info 19.8.2020 (käytännön järjestelyt).
  • Kirjoitusaineen pakollisten kurssien oltava suoritettuina 1.9.2020
  • Lukion oppimäärän (min. 75 kurssia) täyttyminen syksyllä 2020 opintonsa päättäville viimeistään 23.10.2020
  • syksyn 2020 ylioppilaiden lakkiaiset koulun itsenäisyysjuhlassa perjantaina 4.12.2020 klo 12.15 alkavassa juhlassa.

 

Syksyn 2020 ylioppilaskirjoitukset

ma       14.9.    kemia, terveystieto
ke        16.9.    vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti
to         17.9.    uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
pe        18.9.    äidinkieli, lukutaidon koe, suomi toisena kielenä
ma       21.9.    toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti          22.9.    matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to         24.9.    filosofia, biologia
pe        25.9     äidinkieli, kirjoitustaidon koe
ma       28.9.    vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ti          29.9.    psykologia, historia, fysiikka
to         1.10.    vieras kieli, pitkä oppimäärä, ranska, espanja, saksa, venäjä

Rehtori

Lisätietoja:    http://www.ylioppilastutkinto.fi

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen