INFORMAATIO  KEVÄÄN 2021 YLIOPPILASTUTKINNOSTA  ABITURIENTEILLE

Tutkinnon suoritustapa

Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa joko yhdellä tutkintokerralla tai enintään kolmen perättäisen tutkinto­kerran aikana (hajautettu suoritus). Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun kaikki neljä pakollista koetta on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että abiturientti saa lukion päättötodistuksen.

Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineessa järjestettävä koe. Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita (toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, reaaliaineet). Jos ylimääräi­nen koe hylätään, siitä ei tule merkintää ylioppilastutkinto-todistukseen eikä se tietenkään vaikuta ylioppilaaksi pääsyyn.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudel­taan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoista riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän em. aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi (A-taso) koe vähintään yhdessä mainituista kolmesta pakollisesta kokeesta. Tutkintoon saa kuulua yksi saman oppiaineen koe.

Jos kokelas suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, hän ei voi ilmoittautumisen jälkeen vaihtaa kokeen pakollisuutta/ylimääräisyyttä eikä hyväksytyn kokeen tasoa.

Saman tutkintokerran aikana voi osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen (esim. englanti, ranska tai saksa). Lyhyeen oppimäärään perustuvia vieraan kielen kokeita voi suorittaa enintään kaksi yhden tutkintokerran aikana. Lyhyelle vieraalle kielelle on varattu yksi koepäivä. Mutta jos kokelas suorittaa tämän päivän aikana kaksi lyhyeen oppimäärään perustuvaa koetta, hänellä on aikaa yhteensä kahdeksan tuntia.

Reaaliaineiden kokeet järjestetään kahtena eri päivänä. Ensimmäisenä koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet. Toisena koepäivänä järjestetään uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Kumpanakin päivänä voi osallistua yhteen reaaliaineen kokeeseen.

 

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen ylioppilaskokeiden alkua opiskellut vähintään asianomaisen lukion oppiaineen pakolliset kurssit.

Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, kokelas voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia.

Tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella, joten on ehdottoman järke­vää opiskella yli minimivaatimusten niitä aineita, jotka kirjoittaa.

 

Arvostelu

Ylioppilaskokeet arvostellaan 7-portaisella asteikolla ja vastaavilla pistemäärillä (2-7). Hylätty koe voidaan kompensaatiomenettelyllä todeta hyväksytyksi, jos muiden kokeiden arvosanoista kertyy tarpeeksi kompensaatiopisteitä.

Kokeet arvostellaan alustavasti koulussa. Lopullisen arvostelun toimittavat lautakunnan sensorit. Tulosten julkistamisen jälkeen ennakkotarkastuksen suorittanut opettaja voi esittää lopullisen arvostelun suorittaneelle sensorille arvostelua koskevia tiedusteluja.

 

Oikaisuvaatimus

Jos epäilet, että arvostelussa on tapahtunut virhe, saat vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksesi. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta. Tarkemmat ohjeet löydät lautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/oikaisuvaatimus

 

Kokeen uusiminen ja täydentäminen

Hyväksyttyä koetta saa yrittää parantaa uusimalla ilman aikarajoitusta niin monta kertaa kuin haluaa (siis myös hajautuksen aikana). Jos kokeen uusinta tapahtuu ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen jälkeen tutkintoa voi täydentää joko kokonaan uusilla aineilla tai myös jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Täydentämisestä annetaan erillinen todistus.

Hylättyä koetta kokelas saa uusia kolme kertaa kolmen välittömästi seuraavan tutkinto-kerran yhteydessä. Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Edellytyksenä tason vaihtamiselle on, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy vaihdon jälkeenkin yksi pitkän oppimäärän koe.

Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee sekä pakollisia että ylimääräisiä kokeita. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa.

 

Rekisteriote

Kokelas, joka suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, voi tilata lautakunnasta itselleen rekisteriotteen, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa.

 

Ilmoittautuminen

Kts. erilliset ohjeet.

Kevään 2021 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 16.11.2020 klo 12.00.

Koulu toimittaa opiskelijoiden ilmoittautumistiedot ylioppilastutkintolautakuntaan sähköisessä muodossa.

Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin on sitova. Kokeesta poisjääminen ilman pätevää syytä tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi erityisen painavasta syystä (esim. lääkärintodistus, opiskelu ulkomailla) mitätöidä ilmoittautumisen kokelaan hakemuksen perusteella. Varusmiespalveluun osallistuminen tai opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa eivät ole peruste ilmoittautumisen mitätöimiselle.

 

Sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, erityisen vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden huomioonottaminen

Lautakunta on uudistanut määräykset sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, erityisen vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden huomioon ottamisesta tutkinnossa. Ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotus kohdistuu jatkossa ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotuksen hylättyyn kokeeseen voi saada riippumatta siitä, onko erityisjärjestelyitä haettu tai käytetty. Lue lisää lautakunnan verkkosivuilta. https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt

Lukihäiriötutkimukset hoitaa koulupsykologi, muissa tapauksissa ole yhteydessä opinto-ohjaajaan.

Erityisjärjestelyjä on haettava ennen kuin kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Syksyllä tutkintonsa aloittavien lukilausunnot ja erityisjärjestelyhakemukset on toimitettu YTL:ään 23.4. Keväällä 2021 tutkintonsa aloittavien lukilausunnot ja erityisjärjestelyhakemukset on tehtävä 9.11.2020 mennessä.

Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta eikä erityisjärjes-telyistä. Lisätietoja asiasta antavat rehtori ja opinto-ohjaaja.

Maksut

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen on oppilaalle maksullista. Koulu laskuttaa oppilasta ilmoittautumistietojen perusteella. Oppilaan on huolellisesti tarkistettava laskuun kirjatut ilmoittautumistiedot ja otettava välittömästi yhteyttä koulun toimistoon, jos laskun tiedoissa epäillään olevan virhe. Maksut välitetään lyhentämättömänä ylioppilastutkintolautakunnalle. Tällä hetkellä voimassa olevan opetusministeriön asetuksen mukaan maksut ovat seuraavat:

Perusmaksu                                         14,00 €
Koekohtainen maksu                          28,00 €
Maksu tarkistusarvostelusta                50,00 €

 

Eräiden aineiden arvostelu lukion päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä

Lukion opiskelija voi valita lukion päättötodistukseensa numeroarvostelun sijaan suoritusmerkinnän liikunnassa ja niissä oppiaineissa, joissa opiskelija on suorittanut vain yhden kurssin sekä korkeintaan kahden kurssin laajuisessa valinnaisessa vieraassa kielessä.

Keväällä 2021 valmistuvien on tehtävä tämä sitova valinta kirjallisesti 22.1.2021 mennessä. Jos oppilas ei ilmoita asiassa määräajassa tahtoaan, merkitään em. tapauksissa päättötodistukseen numeroarvostelu.

 

Abiturienttien/ylioppilaiden nimi- ja osoitetietojen luovuttaminen

Koulu luovuttaa abiturienttien/uusien ylioppilaiden nimi- ja osoitetietoja julkaisutarkoituksiin (esim. sanomalehdet ja Spes Patriae –julkaisu). Jos abiturientti haluaa, että häntä koskevia tietoja ei luovuteta em. tarkoituksiin, on asiasta jätettävä kirjallinen ilmoitus rehtorille ensi tilassa.

 

Aikataulu

  • YO-info torstaina 21.1.2021 (käytännön järjestelyt).
  • Pakollisten kurssien oltava suoritettuina kirjoitettavassa aineessa 12.2.2021
  • Lukion oppimäärän (min. 75 kurssia) täyttyminen keväällä 2021 opintonsa päättäville viimeistään 23.4.2021
  • Lakkiaisharjoitukset perjantaina 4.6.2021 klo 16.00. Jokaisen tulevan ylioppilaan läsnäolo harjoituksissa on välttämätön, yo-lakki mukaan (lakki jää koululle).
  • Kevään 2021 ylioppilaiden lakkiaiset ja koulun lukuvuoden päättäjäiset lauantaina 5.6.2021 alkaen klo 10.00.
  • Ilmoittautumiset syksyn 2021 yo-kirjoituksiin viimeistään maanantaina 7.6.2021. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan lakkiaisharjoituksissa eikä lakkiaisjuhlassa.

 

Kevään 2021 ylioppilaskirjoitukset

YTL:n muutos 10.11.2020, uudet koepäivät punaisella

ti          16.3.    äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä
to         18.3.    vieras kieli, lyhyt oppimäärä
pe        19.3.    äidinkieli, kirjoitustaidon koe
ma       22.3.    vieras kieli, pitkä oppimäärä
ti          23.3.    matematiikka, lyhyt oppimäärä
ke        24.3.    matematiikka, pitkä oppimäärä
to         25.3.    biologia, filosofia, psykologia
pe        26.3.    historia, fysiikka
ma       29.3.    toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti          30.3.    maantiede, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi
ke        31.3.    kemia, terveystieto
ke        7.4.      saamen äidinkielen koe

Rehtori

Lisätietoja:

http://www.ylioppilastutkinto.fi