INFORMAATIO KEVÄÄN 2018 YLIOPPILASTUTKINNOSTA  ABITURIENTEILLE

Tutkinnon suoritustapa

Ylioppilastutkinto voidaan suorittaa joko yhdellä tutkintokerralla tai enintään kolmen perättäisen tutkinto­kerran aikana (hajautettu suoritus). Ylioppilastutkintotodistus annetaan, kun kaikki neljä pakollista koetta on hyväksytysti suoritettu. Ylioppilastutkintotodistuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että abiturientti saa lukion päättötodistuksen.

Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineessa järjestettävä koe. Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita (toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, reaaliaineet). Jos ylimääräi­nen koe hylätään, siitä ei tule merkintää ylioppilastutkinto-todistukseen eikä se tietenkään vaikuta ylioppilaaksi pääsyyn.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudel­taan kahden eri tason kokeet. Kokelas saa lukio-opinnoista riippumatta valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen hän em. aineissa osallistuu. Kokelaan on kuitenkin suoritettava vaativampi (A-taso) koe vähintään yhdessä mainituista kolmesta pakollisesta kokeesta. Tutkintoon saa kuulua yksi saman oppiaineen koe.

Jos kokelas suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, hän ei voi ilmoittautumisen jälkeen vaihtaa kokeen pakollisuutta/ylimääräisyyttä eikä hyväksytyn kokeen tasoa.

Saman tutkintokerran aikana voi osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen (esim. englanti, ranska tai saksa). Lyhyeen oppimäärään perustuvia vieraan kielen kokeita voi suorittaa enintään kaksi yhden tutkintokerran aikana. Lyhyelle vieraalle kielelle on varattu yksi koepäivä. Mutta jos kokelas suorittaa tämän päivän aikana kaksi lyhyeen oppimäärään perustuvaa koetta, hänellä on aikaa yhteensä kahdeksan tuntia.

Reaaliaineiden kokeet järjestetään kahtena eri päivänä. Ensimmäisenä koepäivänä järjestetään uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Toisena koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet. Kumpanakin päivänä voi osallistua yhteen reaaliaineen kokeeseen.

Osallistumisoikeus

Ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen osallistuminen edellyttää, että kokelas on ennen kirjallisten kokeiden alkua opiskellut vähintään asianomaisen lukion oppiaineen pakolliset kurssit.

Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, kokelas voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia.

Tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella, joten on ehdottoman järke­vää opiskella yli minimivaatimusten niitä aineita, jotka kirjoittaa.

 Arvostelu

Ylioppilaskokeet arvostellaan 7-portaisella asteikolla ja vastaavilla pistemäärillä (2-7). Hylätty koe voidaan kompensaatiomenettelyllä todeta hyväksytyksi, jos muiden kokeiden arvosanoista kertyy tarpeeksi kompensaatiopisteitä.

Kokeet arvostellaan alustavasti koulussa. Lopullisen arvostelun toimittavat lautakunnan sensorit. Tulosten julkistamisen jälkeen ennakkotarkastuksen suorittanut opettaja voi esittää lopullisen arvostelun suorittaneelle sensorille arvostelua koskevia tiedusteluja.

Kokelas voi tutustua koesuoritukseensa ja siihen mahdollisesti tehtyihin merkintöihin jälkikäteen tilaamalla YTL:n kansliasta kopion suorituksestaan tai käymällä tutustu-massa alkuperäiseen suoritukseen lautakunnan kansliassa YTL:n ilmoittamana ajankohtana.

Kokelas voi 14 päivän kuluessa siitä, kun tulokset tulevat koululle, hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Hakemus tuodaan lukion rehtorille, joka toimittaa sen edelleen lautakuntaan. Maksukuitti tarkistusarvostelusta on samalla annettava rehtorille. Maksu palautetaan, jos arvosana tarkistusarvostelussa muuttuu.

Kokeen uusiminen ja täydentäminen

Hyväksyttyä koetta saa yrittää parantaa uusimalla ilman aikarajoitusta yhden kerran (siis myös hajautuksen aikana). Jos kokeen uusinta tapahtuu ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana.

Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen jälkeen tutkintoa voi täydentää joko kokonaan uusilla aineilla tai myös jo suoritetun oppiaineen eritasoisella kokeella. Täydentämisestä annetaan erillinen todistus.

Hylättyä koetta kokelas saa uusia kaksi kertaa kolmen välittömästi seuraavan tutkinto-kerran yhteydessä. Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Edellytyksenä tason vaihtamiselle on, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy vaihdon jälkeenkin yksi pitkän oppimäärän koe.

Rekisteriote

Kokelas, joka suorittaa tutkintoaan ajallisesti hajautettuna, voi tilata lautakunnasta itselleen rekisteriotteen, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa.

Ilmoittautuminen

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilman kautta täytettävällä lomakkeella. Opiskelija menee Wilmaan omilla tunnuksillaan ja täyttää kaksi lomaketta:

 • Yo-kirjoitusten hajautussuunnitelman ja
 • Sitovan ilmoittautumisen kevään 2018 yo-kirjoituksiin.

Kevään 2018 ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään perjantaina 17.11.2017. Ilmoittautuminen ylioppilaskokeisiin on sitova. Kokeesta poisjääminen ilman pätevää syytä tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. Lautakunta voi erityisen painavasta syystä (esim. lääkärintodistus, opiskelu ulkomailla) mitätöidä ilmoittautumisen kokelaan hakemuksen perusteella. Varusmiespalveluun osallistuminen tai opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa eivät ole peruste ilmoittautumisen mitätöimiselle.

Lukemis- ja kirjoittamishäiriötä koskevat lausunnot, erityisjärjestelyiden hakeminen ja vieraskielisyystodistukset

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee lukihäiriön vaikeusasteen neliportaisella asteikolla: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö. Lukilausunnon tulee olla laadittu ennen kuin kokelas osallistuu ensimmäisen kerran ylioppilastutkinnon kokeeseen. Lievissä lukihäiriötapauksissa kokelas voi saada enintään yhden arvosanan korotuksen silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Sama koskee myös kokelasta, jolla on keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, ellei hän ole hakenut erityisjärjestelyitä. Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, kokelas voi hakea koetilanteen erityis-järjestelyitä. Erityisjärjestelyitä voi hakea myös sairauden tai vamman perusteella (esim. kuulovamma). Jos kokelaalla on sairaus tai vamma, joka voi vaikuttaa suoritukseen yo-kokeessa, hänen tulee toimittaa YTL:n laatimalla lomakkeella lääkärinlausunto koululle. Erityisjärjestelyjä on haettava ennenkuin kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Keväällä 2018 tutkintonsa aloittavien lausunnot ja selvitykset on toimitettu YTL:ään. Syksyllä tutkintonsa aloittavien lausunnot on toimitettava koululle maaliskuun loppuun mennessä. Kokelaan tutkintotodistukseen ei tule merkintää lukitodistuksesta eikä erityisjärjeste-lyistä. Lisätietoja asiasta antavat rehtori ja lukion opinto-ohjaaja. Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi tai hän on asunut pitkään ulkomailla ja suomenkielen taidoissa on selviä puutteita, hän voi toimittaa koululle vieraskielisyyttä koskevan selvityksen YTL:n laatimalla lomakkeella ennen kuin ilmoittautuu yo-kokeisiin ensimmäisen kerran. Keväällä 2018 tutkintonsa aloittavien lausunnot on jo toimitettu YTL:ään; syksyllä 2018 tutkintonsa aloittavien lomakkeet on tuotava opolle maaliskuun loppuun mennessä. YTL voi harkintansa mukaan ottaa lausunnon huomioon yhdessä kokeessa lopullisia arvosanoja määrättäessä. Tarkemmat ohjeet saa rehtorilta tai opinto-ohjaajalta.

Opiskelija tallentaa tiedot ja tulostaa lomakkeen, joka toimitetaan allekirjoitettuna opintotoimistoon opoille tai opintosihteerille. Alaikäisen kokelaan tulee pyytää lomakkeeseen myös huoltajan allekirjoitus. Opo tarkastaa ja hyväksyy ilmoittautumisen, jonka jälkeen ilmoittautuminen on valmis. Erillistä ajanvarausta ei tarvita.

Maksut

Ylioppilaskirjoituksiin osallistuminen on oppilaalle maksullista. Koulu laskuttaa oppilasta ilmoittautumistietojen perusteella. Oppilaan on huolellisesti tarkistettava laskuun kirjatut ilmoittautumistiedot ja otettava välittömästi yhteyttä koulun toimistoon, jos laskun tiedoissa epäillään olevan virhe. Maksut välitetään lyhentämättömänä ylioppilastutkintolautakunnalle. Tällä hetkellä voimassa olevan opetusministeriön asetuksen mukaan maksut ovat seuraavat:

Perusmaksu                                     14,00 €

Koekohtainen maksu                     28,00 €

Maksu tarkistusarvostelusta        50,00 €

Eräiden aineiden arvostelu lukion päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä

Lukion opiskelija voi valita lukion päättötodistukseensa numeroarvostelun sijaan suoritusmerkinnän liikunnassa ja niissä oppiaineissa, joissa opiskelija on suorittanut vain yhden kurssin sekä korkeintaan kahden kurssin laajuisessa valinnaisessa vieraassa kielessä.

Keväällä 2018 valmistuvien on tehtävä tämä sitova valinta kirjallisesti 22.1.2018 mennessä. Jos oppilas ei ilmoita asiassa määräajassa tahtoaan, merkitään em. tapauksissa päättötodistukseen numeroarvostelu.

Abiturienttien/ylioppilaiden nimi- ja osoitetietojen luovuttaminen

Koulu luovuttaa abiturienttien/uusien ylioppilaiden nimi- ja osoitetietoja julkaisutarkoituksiin (esim. sanomalehdet ja Spes Patriae –julkaisu). Jos abiturientti haluaa, että häntä koskevia tietoja ei luovuteta em. tarkoituksiin, on asiasta jätettävä kirjallinen ilmoitus rehtorille ensi tilassa.

 

Aikataulu

 • YO-info torstaina 18.1.2018 (käytännön järjestelyt).
 • Pakollisten kurssien kirjoitettavassa aineessa oltava suoritettuina äidinkielessä ja kirjallisuudessa 29.1.2018 ja muissa aineissa 16.2.2018
 • Lukion oppimäärän (min. 75 kurssia) täyttyminen keväällä 2018 opintonsa päättäville viimeistään 25.4.2018
 • Lakkiaisharjoitukset perjantaina 1.6.2018 klo 16.00. Jokaisen tulevan ylioppilaan läsnäolo harjoituksissa on välttämätön, yo-lakki mukaan (lakki jää koululle).
 • Kevään 2018 ylioppilaiden lakkiaiset ja koulun lukuvuoden päättäjäiset lauantaina 2.6.2018 alkaen klo 10.00.
 • Ilmoittautumiset syksyn 2018 yo-kirjoituksiin viimeistään maanantaina 4.6.2018. Ilmoittautumisia ei oteta vastaan lakkiaisharjoituksissa eikä lakkiaisjuhlassa.

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset

Kirjallinen koe

ma    12.2.    äidinkieli, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet

ke    14.2.    venäjä, pitkä ja lyhyt oppimäärä

Kirjalliset kokeet

ma    12.3.    äidinkieli, esseekoe, suomi toisena kielenä

ke    14.3.    uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe    16.3.    vieras kieli, pitkä oppimäärä

ma    19.3.    toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke    21.3.    psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe    23.3.    vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ma   26.3    matematiikka

 

Paperikokeet on seuraavissa aineissa:

 • Äidinkieli
 • Venäjä
 • Kemia
 • Fysiikka
 • Matematiikka

 

Lisätietoja:

http://www.ylioppilastutkinto.fi