Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt ovat perusopetuslain 29§:n ja lukiolain 21§:ntarkoittamat koulun järjestyssäännöt. Niitä täydennetään järjestysohjeilla, joista tärkeimmät ovat esillä koulun lukuvuosikalenterissa. Lukuvuosikalenteri on luettavissa myös koulun verkkosivuilta www.munkka.fi

1§ Tavoitteet

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on kaikkien kouluyhteisön jäsenten sujuva, turvallinen ja viihtyisä päivittäinen työskentely. Kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulee toiminnassaan noudattaa rehellisyyttä.

2§ Järjestyssääntöjen soveltaminen

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Munkkiniemen yhteiskoulun oppilaita ja opiskelijoita ja soveltuvin osin muita työyhteisön jäseniä. Ne pätevät koulun alueella, koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilanteissa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja opintomatkoilla ja -retkillä.

Koulun alueeksi katsotaan koulurakennus ja piha-alue.

Kouluajaksi katsotaan koulun päivittäinen työaika ja koulunkäyntiin liittyvät, myös koulun ja säännöllisen kouluajan ulkopuolella toteutettavat, tilaisuudet ja opintomatkat. Oppilaiden tulee noudattaa liikennesääntöjä ja käyttäytyä asiallisesti koulumatkojen aikana.

3§ Koulupäivään liittyviä määräyksiä

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35§ ja lukiolaki 25§). Oppitunnit alkavat aikataulun mukaisesti ja oppilaiden odotetaan olevan paikalla oppitunnin alkaessa. Koulutyön yhteydessä ei hyväksytä vilppiä eikä vilpin yritystä.

Oppilaalla tulee olla mukanaan kullakin oppitunnilla tarvittavat oppikirjat, opiskelumateriaalit ja -välineet ja muut varusteet. Peruskoululaiset säilyttävät koulutarvikkeitaan koulupäivän aikana lokerokaapissa.

Oppilaalla ei saa koulussa olla hallussaan toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä (esim. laserosoitin) eikä aineita. Tarvittaessa koululla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja lokero sekä ottaa haltuun oppilaalta edellä mainittu esine tai aine (perusopetuslaki 29§ ja 36§).

Oppitunneilla istutaan opettajan laatiman istumajärjestyksen mukaisilla paikoilla.

Kännykkää käytetään oppitunneilla vain opiskelun välineenä opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Opettaja voi edellyttää, että oppilas laittaa kännykän opettajan osoittamaan paikkaan ja ottaa kännykkänsä poistuessaan luokasta oppitunnin päätyttyä. Musiikkilaitteiden käyttö oppitunneilla ei ole sallittua. Koetilanteessa oppilaalla ei saa olla hallussaan rannekelloa, kännykkää eikä muuta älylaitteeksi katsottavaa laitetta (esim. älykello).

Oppitunnin aikana, ruokailtaessa ja koulun tilaisuuksissa päähineiden käyttö on kielletty. Poikkeuksena sallitaan esim. uskontoon tai terveyteen liittyvä päähineiden käyttö. Tällöinkin niiden käytössä tulee ottaa huomioon työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Vaatetus ei saa olla esteenä vuorovaikutukselle eikä oppilaan tunnistamiselle. Kaikilta edellytetään asiallista ja kouluun sopivaa pukeutumista. Ulkovaatteet jätetään vaatekaappiin tai naulakkoon.

Syöminen ja juominen ja ruokien ja juomien tuominen luokkiin on kielletty.

Lattialla ja muissa asiattomissa paikoissa, esim. portaikoissa, istuminen ei ole sallittua.

Koulun omaisuuden tahallinen tai tuottamuksellinen vahingoittaminen ja sotkeminen johtavat korvausvastuuseen.

4§ Lokerokaapit ja vaatekaapit

Oppilas saa käyttöönsä henkilökohtaisen lokerokaapin ja vaatekaapin yhteiskäyttöön kolmen muun oppilaan kanssa. Oppilas vastaa siitä, että sekä lokerokaappi että vaatekaappi pidetään aina lukittuna. Lokerokaapissa säilytetään vain kyseisen päivän koulutarvikkeita. Peruskoululaiset säilyttävät koululaukkujaan lukituissa lokeroissa.

Koulu ei vastaa lokeroon eikä vaatekaappiin jätetyistä tavaroista. Mikäli lokero tai vaatekaappi rikkoutuu, viasta on ilmoitettava välittömästi koulun toimistoon. Oppilaan on korvattava kadonnut tai vaurioitunut avain.

5§ Välitunnit

Oppilaat voivat viettää välitunnit koulun pihalla tai aulatiloissa. Luokissa ei saa oleskella ilman opettajan erityistä lupaa. Toisten kiinteistöjen pihoille ja porraskäytäviin meno ja niissä oleskelu on ehdottomasti kielletty.

6§ Ruokailu

Ruokatunnin aikana ruokalassa nautitaan koululounas. Ruokailuun siirrytään aikataulun mukaisesti. Ruokalaan ei mennä ulkovaatteissa, eikä sinne viedä reppuja eikä muita koulutarvikkeita. Ruokajonossa käyttäydytään asiallisesti ja rauhallisesti. Ruokaa otetaan sen verran kuin kukin jaksaa syödä. Ruokalassa käyttäydytään kauniisti ja annetaan toisille ruokarauha. Jokainen korjaa jälkensä sekä lajittelee astiat ja jätteet niille osoitetuille paikoille. Oppilaiden on noudatettava ruokalavalvojien ja keittiöhenkilökunnan ohjeita.

7§ Poissaolot ja niiden selvittäminen

Poissaolot selvitetään koulun antamien ohjeiden mukaisesti annetussa määräajassa.

Muista pätevistä syistä oppilaan on hyvissä ajoin anottava kirjallisesti vapautusta koulutyöstä siihen tarkoitetulla lomakkeella. 1-3 päivän vapautusta anotaan luokanvalvojalta tai ryhmänohjaajalta ja sitä pidempää vapautusta rehtorilta.

8§ Tupakointi ja päihteet

Oppilas ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena koulussa eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintomatkoilla eikä -retkillä. Alkoholin ja tupakkatuotteiden (myös nuuskan ja sähkötupakan) tuominen kouluun ja käyttö on kielletty kouluaikana, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintomatkoilla ja -retkillä, koulurakennuksessa, koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. (Alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty.)

9§ Sääntöjen rikkominen

Mahdolliset seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomisesta (perusopetuslaki 35§ ja 36§ ja lukiolaki 26§ ):

opettajan tai rehtorin puhuttelu
yhteydenotto huoltajaan
oppitunnilta tai koulun tilaisuudesta poistaminen
jälki-istunto (peruskoulussa)
kasvatuskeskustelu
kielletyn aineen tai esineen haltuunotto
vakavissa rikkomuksissa kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen
vilpillisen suorituksen mitätöinti
uusintakoeoikeuden menettäminen vilpin tai vilpin yrityksen seuraamuksena
Lisäksi oppilas voidaan poistaa koulusta tai koulun tilaisuudesta työrauhan turvaamiseksi tai joko oppilaan oman tai muiden turvallisuuden varmistamiseksi määrätyksi ajaksi.