Koulukäytänteitä

KOULUPÄIVÄN AIKATAULU

PERUSKOULU
1. oppitunti 08.00–08.50
2. oppitunti 09.00–09.45
3. oppitunti 09.55–10.40
ruokailu 10.40–11.20
9. lk. 10.40
8. lk. 10.47
7. lk. 10.55
4. oppitunti 11.20–12.05
5. oppitunti 12.15–13.00
6. oppitunti 13.15–14.00
7. oppitunti 14.15–15.00
LUKIO
1. oppitunti 08.00–08.50
2. oppitunti 09.00–09.45
3. oppitunti 09.55–10.40
4. oppitunti 10.45–11.30
ruokailu 11.30–12.15
abit (3. – 4.) 11.30
2. vuosiaste 11.37
1. vuosiaste 11.47
5. oppitunti 12.15–13.00
6. oppitunti 13.15–14.00
7. oppitunti 14.15–15.00
8. oppitunti 15.05–15.50

 

LOKEROT JA VAATEKAAPIT

Jokainen oppilas saa lukuvuoden ajaksi käyttöönsä avaimella lukittavan henkilökohtaisen lokeron ja kolmen muun oppilaan kanssa jaettavan vaatekaapin. Avain luovutetaan oppilaalle syyslukukauden alussa kuittausta vastaan, ja oppilas palauttaa sen vastaavasti kevätlukukauden lopussa takaisin. Kadonnut tai vaurioitunut avain on korvattava (7 €).

Lokeroissa säilytetään ainoastaan yhden koulupäivän aikana tarvittavat opiskelutarvikkeet. Vaatekaapeissa säilytetään ulkovaatteet ja mahdolliset liikuntavälineet, esim. sählymaila. Koulu ei vastaa lokeroon eikä vaatekaappiin jätetyistä tavaroista.

Koulu suosittelee, ettei arvoesineitä ja suuria rahasummia tuoda kouluun. Mikäli suurehkon rahamäärän tuominen on välttämätöntä, se voidaan jättää vahtimestarille säilytettäväksi.

Lokeroita ja vaatekaappeja tulee käsitellä huolellisesti, ja mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi koulun toimistoon. Lokerot ja vaatekaapit on aina pidettävä lukittuina (myös koulupäivän jälkeen).

OPPIKIRJAT JA KOULUTARVIKKEET

Peruskoululaiset lainaavat kaikki oppikirjat käyttöönsä lukuvuodeksi kerrallaan koulun kirjastosta. Kaikki peruskoulun oppikirjat ovat koulun omaisuutta, joita oppilaat ovat velvollisia kohtelemaan huolellisesti. Lainatut oppikirjat palautetaan kirjastoon lukuvuoden päättyessä. Jos kirja katoaa tai vahingoittuu, oppilaan on korvattava kadottamansa tai hajottamansa aineisto. Uuden oppikirjan voi tämän jälkeen lainata kirjastosta. Lukuvuoden aikana koulua vaihtavan oppilaan tulee palauttaa lainatut oppikirjat kouluun.
Muut koulutarvikkeet jaetaan oppilaille lukuvuoden alussa.

Uudet lukion opiskelijat saavat koululta tietokoneen ja tarvittavat oppikirjat maksutta.

KERHOTOIMINTA

Oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa järjestetään siihen varattujen määrärahojen puitteissa. Koulun kerhoihin ilmoittautumisesta ja kerhojen kokoontumisajoista tiedotetaan lukukausien alussa. Lisätietoja antavat myös kerhoja ohjaavat opettajat. Oppilaat ja huoltajat voivat myös ehdottaa uusia kerhoja.

LUOTTAMUSOPPILAAT

Kullekin luokalle valitaan luottamusoppilas ja varaluottamusoppilas. Hänen tehtävänään on hoitaa luokan yleisiä asioita luokanvalvojan apuna sekä edustaa luokkaa erilaisissa tilanteissa.

OPPILASKUNTA

Munkkiniemen yhteiskoulussa toimivat lukion ja peruskoulun oppilaskunnat, joiden hallitukset valitaan lukuvuosittain. Oppilaskunnan ohjaajana toimii ko. kouluasteen opettaja.

TUKIOPPILAAT JA TUTORIT

Tukioppilaat ovat koulun ylempien luokkien oppilaita, jotka toimivat 7. luokkien oppilaiden tukena ja apuna uuteen kouluun tutustuttaessa. Tukioppilastoimintaa ohjaavat koulukuraattori ja opinto-ohjaaja.
Tutorit ovat lukion oppilaita, jotka opastavat lukiotulokkaita. Toimintaa ohjaa opinto-ohjaaja.

KOULURUOKAILU

Ruokailuvuoroja on kaksi:
Peruskoulu klo 10.40–11.20
Lukio klo 11.30–12.15

Oppilasruokala toimii itsepalveluperiaatteella: ruoka haetaan itse linjastosta ja astiat palautetaan ruokailun jälkeen niille osoitettuun paikkaan. Päivittäin oppilaiden valittavissa on joko liha- tai kasvisateria. Erityisruokavalioista on sovittava erikseen terveydenhoitajan kanssa. Oppilaat tulevat ruokailuun luokkatasoittain. Ruokailuun tultaessa takit, lakit ja reput jätetään omiin lokeroihin. Ruokasalin yhteydessä toimii kahvio, joka on avoinna koulupäivien aikana.

Ruokala- ja kahviopalveluista vastaa Fazer Food Services Oy.

HISSI

Jos oppilas esim. tapaturman vuoksi on kykenemätön liikkumaan portaissa, hän voi käyttää hissiä esitettyään lääkärintodistuksen. Hissin avaimen saa tällöin kuittausta vastaan koulun toimistosta, ja se on palautettava sovitun mukaisesti.

KOULUMATKAT (peruskoulu)

Peruskoulun helsinkiläiset oppilaat saavat hakemuksesta koulumatkoja varten maksuttoman HSL:n matkakortin. Kodin ja koulun välisen matkan on oltava vähintään 3 km, ja oppilaan on asuttava Munkkiniemen yhteiskoulun oppilaaksiottoalueella. Helsinkiläisellä toisen oppilaaksiottoalueen oppilaalla on oikeus maksuttomaan matkakorttiin koulumatkoja varten, jos oppilas opiskelee harvinaista A1-kieltä (ruotsi, ranska, saksa), jota ei voi opiskella lähikoulussa, tai hänet on valittu kouluun soveltuvuuskokeen (matematiikkaluokka) tai erityisopetuksen perusteella ja kodin ja koulun välinen koulumatka on vähintään 3 km. Koulumatkaetuutta haetaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja lukuvuoden aikana tapahtuvista muutoksista (koulumatkan pituus, A1-kielen vaihdos) on ilmoitettava koulun toimistoon. Matkakorttiasioita hoitaa koulusihteeri.

KOULUMATKAT (lukio)

Lukion opiskelijat voivat hakea koulun opintotoimistosta HSL:n alennuslippuhakemuksen opiskelijalipun hankkimista varten. Myöntämisperusteena on, että opiskelija on täyttänyt 17 vuotta ja asuu vakituisesti HSL:n seutulippualueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo, Kirkkonummi). Lukiolaisten, joiden yhdensuuntainen koulumatka kotoa kouluun on vähintään 10 km ja koulumatkan kustannukset vähintään 54 € kuukaudessa, on mahdollista saada Kelan koulumatkatukea. Tukeen sisältyy omavastuuosuus. Lisätietoa koulumatkatuesta ja anomuskaavakkeita saa koulun opintotoimistosta ja Kelan toimistoista.

VAKUUTUKSET

Tapaturmavakuutus
Peruskoulun ja lukion oppilaat on vakuutettu koulutyön yhteydessä sattuvien tapaturmien varalta.

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman hänen sitä tahtomatta.

Käytännön ohjeita koulutapaturman sattuessa:

  • Ilmoita tapaturmasta koulun toimistoon ja oppilaan huoltajalle.
  • Oppilas voidaan ohjata hoitoon joko julkiselle puolelle tai Lääkärikeskus Dextraan.
  • Hätätapauksessa soita numeroon 112.
  • Oppilaan mennessä hoitoon ja tutkimuksiin Lääkärikeskus Dextraan tapaturman vuoksi hänellä pitää olla mukana koulun todistus voimassa olevasta koululaisten tapaturmavakuutuksesta. Todistuksen saa koulun toimistosta.
  • Vain hätätapauksessa oppilas saa mennä Lääkärikeskus Dextraan ilman tätä todistusta. Tässä tapauksessa Lääkärikeskus Dextrasta varmistetaan, onko hoitoon hakeutunut henkilö koulumme oppilas.
  • Isommissa tapaturmissa voi hakeutua suoraan Lasten ja Nuorten sairaalaan (alle 16-vuotiaat) ja Haartmanin sairaalaan tai oman alueen päivystävään kirurgiseen sairaalaan (yli 16-vuotiaat).
  • Oppilas ja hänen huoltajansa täyttävät koulun lomakkeen ilmoituksen koulutapaturmasta ja toimittavat sen mahdollisimman pian koulun toimistoon. Toimistossa tehdään tämän pohjalta vakuutusyhtiöön tapaturmailmoitus ja korvaushakemus.
  • Oppilas allekirjoittaa vakuutusyhtiön tapaturmailmoituksen ja korvaushakemuksen.
  • Jos lääkärintodistuksessa on suositus koulumatkakuljetuksesta joko koulutapaturman sattuessa tai myös vapaa-ajan tapaturmassa, oppilasta pyydetään kääntymään asiassa toimiston puoleen. Vakuutus ei korvaa vapaa-ajan tapaturman muita kuluja.
Matkavakuutus

Koulu vakuuttaa peruskoulun ja lukion oppilaat opetussuunnitelmaan kuuluvilla leirikoulumatkoilla. Vakuutus sisältää matkavakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen.

Muut vakuutukset

Mahdollisten koulussa sattuneiden varkaustapausten ja oppilaan itse aiheuttaman vahingon varalta oppilaalla tulisi olla oma vakuutus (kotivakuutus, jossa on näitä koskeva lisäehto).