PS02 Kehittyvä ihminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan ihmisen elämänkulkua, elämänkaarta. Valtaosa kehityspsykologian tutkimuksesta keskittyy lapsuuden ja nuoruusiän tutkimiseen, jolloin ihmisessä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka ovat myöhemmän kehityksen perustana. Kurssin sisältöinä ovat yksilön fyysis-motorinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja psykososiaalinen kehitys sekä niiden yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen. Kurssin aikana opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus oppia ymmärtämään sekä omaa että muiden ihmisten kehitystä.

Kurssiselostelistaukseen