Kurssiselosteet OPS 2016

TO3 Tutkielma

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Teemaopintohin sisältyvä, kursseja ja oppiainerajoja yhdistelevä opinnäytetyö. Voi sisältää käytännön työtä yrityksessä tai vapaaehtoistoimintaa kolmannen sektorin organisaatiossa.

YH01 Suomalainen yhteiskunta

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Sisältö keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen.

YH02 Taloustieto

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista.

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssin aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia.

YH04 Kansalaisen lakitieto

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

YH05k Taloustiedon jatkokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla täydennetään peruskurssin oppisisältöjä, perehdytään ajankohtaiseen materiaaliin opittuja käsitteitä hyödyntäen, harjaannutaan taloustieteelliseen ajatteluun ja logiikkaan sekä suoritetaan opintovierailuja.

YH06k Yrityksen perustamiskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan yrittämisen merkitystä koko kansantaloudelle ja käydään läpi yrityksen perustamisen vaiheet liikeideasta toiminnan aloittamiseen.

YH07k Sijoittamisen kurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan erilaisia sijoittamisen ja vaurastumisen mahdollisuuksia kansantaloudessamme ja lisätään opiskelijoiden valmiuksia seurata erilaisia talouskehitystä mittavia indikaattoreita.

YH08k Lukiolaisen turvakurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Soveltavalla kurssilla tutustutaan arjen turvallisuudesta vastaavien viranomaisten toimintaan.

YH09k Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti niille abiturienteille, jotka kirjoittavat keväällä yhteiskuntaopin. Tästä syystä kurssi tarjotaan kolmannessa jaksossa juuri ennen kirjoituksia. Kurssi on luonteeltaan kokoava ja parantaa valmiutta kokonaisuuksien hallintaan. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoteknisiä taitoja.

YH10k Talouselämän kielitaitokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Talouselämän kielitaitokurssi koostuu kahdesta osasta, joista toinen käydään englanniksi (Business English) ja toinen ruotsiksi (Affärssvenska). Kurssilla harjoitellaan liike-elämän keskeistä sanastoa, syvennytään käytännönläheisesti talouden eri osa-alueisiin ja seurataan ajankohtaisia ilmiöitä talouden näkökulmasta. Kurssilla tehdään vierailuja ja/tai koululle tulee myös ulkopuolisia puhujia. Kurssi sopii erityisesti kauppatieteen opiskeluita harkitseville, mutta soveltuu hyvin kaikille yhteiskunnasta ja taloudesta kiinnostuneille, jotka haluavat syventää kielitaitoaan peruskurssien ulkopuolella.

YH11k Yhteiskunta- ja talouslinjan matkakurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

YT-linjan matkakurssin tarkoituksena on syventää ja konkretisoida YH-kursseilla opittua teoriaa esim. EU:n rakenteista ja suomalaisten yritysten sekä organisaatioiden toiminnasta ulkomailla. Matka toteutetaan keväisin, ja sen kesto on tyypillisesti 35 päivää.

Tähänastisina kohteina ovat olleet Tartto-Tallinna, Brysseli-Luxemburg ja Frankfurt-Strasbourg. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kohteen valintaan, matkan järjestelyihin sekä jälkiraportointiin. Osallistujien valinnassa huomioidaan aktiivisuus ja rakentava osallistuminen linjan muuhun toimintaan, kuten opintovierailuihin kotimaassa sekä erilaisiin Bridge-yhteistyöverkoston tapahtumiin.

 

YH12k Yhteiskunta- ja talouslinjan päättötyö

Opetussuunnitelma 2016

Yhteiskunta- ja talouslinjan päättötyö kuuluu linjan pakollisiin opintoihin ja sen hyväksytysti suorittamalla opiskelija saa todistuksen YT-linjalta lukion päättötodistuksen yhteydessä. Opiskelija saa valita aiheen itse kiinnostuksensa ja harrastuneisuutensa mukaan. Työ suoritetaan opettajan ohjauksessa ja se vastaa työmäärältään yhtä lukion kurssia. Formaatti on vapaa.