Kurssiselosteet OPS 2016

SAA01 Kieli ja maailmani

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita saksan opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia saksankielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

SAA02 Ihminen verkostoissa

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, saksankieliset mediat sekä luova toiminta.

SAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta saksaksi. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

SAA05 Tiede ja tulevaisuus

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

SAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

SAA07 Kestävä elämäntapa

Valtakunnalliset syventävät kurssit

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa saksaa erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

SAA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Valtakunnalliset syventävät kurssit

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa saksaa suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua saksaa ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

SAA09k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan rakenneasioita ryhmän toiveiden mukaan sekä aktivoidaan ja kartutetaan sanavarastoa erilaisten tekstien käsittelyllä. Kurssilla syvennetään entisestään taitoa tulkita ja tuottaa saksaa erilaisissa kirjallisissa ja myös suullisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla valmentaudutaan myös ylioppilaskirjoituksiin tutustumalla yo-kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin.

SAA10k Kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja maantuntemukseen, yhteiskuntaan ja historiaan. Kurssiin sisältyy vierailukäyntejä pääkaupunkiseudulla sekä opintomatka yhteisesti sovittuun saksankielisissä maissa sijaitsevaan kohteeseen, johon tutustutaan syvällisemmin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

SAA11k Kielioppi ja rakennekertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan saksan kielen keskeisiä rakenteita. Tarkoituksena on ymmärtää, mikä merkitys kielen rakenteilla on myös viestinnän onnistumiselle. Kielioppia harjoitellaan kirjallisten, suullisten ja sähköisten harjoitusten avulla sekä soveltavien tehtävien kautta. Edellä mainittuja kursseja SAA10v ja SAA11v tarjotaan vuorovuosina. Ne soveltuvat niin A-saksan kuin B2- ja B3-saksan 2. ja 3. vuosiasteen opiskelijoille.

SAA12k DSD-diplomi II

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Koulukohtainen kurssi valmentaa DSD II-kokeen suorittamiseen. DSD (Deutsches Sprachdiplom) on Saksan liittotasavallan tarjoama kansainvälinen kielitodistusohjelma saksaan vieraana kielenä. Se voi suorittaa Munkkiniemen yhteiskoulussa opiskellun saksan oppimäärän yhteydessä ja kielidiplomin suorittaminen ei maksa opiskelijalle mitään.

DSD II –koe mittaa saksan kielen hallintaa kielten eurooppalaisen taitotasoasteikon tasolla B2/C1. Suoritettu DSD II –diplomi mahdollistaa opiskelun saksalaisessa korkeakoulussa ilman erillistä kielitodistusta. Koe järjestetään loppusyksystä, ja ilmoittautumiset suoritetaan vähän koulujen alkamisen jälkeen.

SAB201 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla pohditaan saksan merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan saksan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB202 Monenlaista elämää

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB203 Hyvinvointi ja huolenpito

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

SAB204 Kulttuuri ja mediat

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

SAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

SAB206 Yhteinen maapallomme

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

SAB207 Kansainvälinen toiminta

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

SAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

SAB209k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan rakenneasioita ryhmän toiveiden mukaan sekä aktivoidaan ja kartutetaan sanavarastoa erilaisten tekstien käsittelyllä. Kurssilla syvennetään entisestään taitoa tulkita ja tuottaa saksaa erilaisissa kirjallisissa ja myös suullisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla valmentaudutaan myös ylioppilaskirjoituksiin tutustumalla yo-kokeen erilaisiin tehtävätyyppeihin. Tämän lisäksi kurssilla on luontevaa ottaa esille ajankohtaisia teemoja eri medioita hyödyntäen ja harjoitella kielitaitoa näin kokonaisvaltaisesti.

SAB210k Kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

ks. SAA10k.

SAB211k Kielioppi ja rakennekertauskurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

ks. SAA11k.

SAB212k DSD-diplomi I

Koulukohtainen soveltava kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Koulukohtainen kurssi valmentaa DSD I-kokeen suorittamiseen. DSD (Deutsches Sprachdiplom) on Saksan liittotasavallan tarjoama kansainvälinen kielitodistusohjelma saksaan vieraana kielenä. Se voi suorittaa Munkkiniemen yhteiskoulussa opiskellun saksan oppimäärän yhteydessä ja kielidiplomin suorittaminen ei maksa opiskelijalle mitään.

DSD I -koe mittaa saksan kielen hallintaa kielten eurooppalaisen taitotasoasteikon tasolla A2/B1. Koe järjestetään alkukeväisin, ja ilmoittautumisaika päättyy joulukuun alussa.

SAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan saksan kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

SAB302 Matkalla maailmassa

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

SAB303 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB304 Monenlaista elämää

Valtakunnalliset syventävät kurssit

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB310k B3-saksan nivelkurssi B2-kieleen

Koulukohtainen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan saksalaisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Kurssilla annetaan B3-saksan opiskelijoille valmiudet siirtyä B2-saksan opiskelijoiksi kurssille SAB205.