Kurssiselosteet OPS 2016

RUA01 Ruotsinkielinen maailmani

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on niveltävä. Kerrataan ja syvennetään peruskoulusta tuttua ainesta. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin ja muihin kiinnostuksen kohteisiin. Harjoitellaan näihin teemoihin liittyviä kielenkäyttötilanteita. Kurssin aikana pohditaan myös omia kielenopiskelutaitoja.

RUA02 Ihminen verkostoissa

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi painottaa suullista kielitaitoa jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa esim. harjoittelemalla mielipiteenilmaisua. Kurssilla syvennetään myös taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla käsitellään ihmissuhteita ja hyvinvointia sekä pohditaan digitalisaation ja teknologian tuomia muutoksia vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin.

RUA03 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa sekä tuotetaan erilaisia tekstejä. Aihepiireinä ovat kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta.

RUA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa.

RUA05 Tiede ja tulevaisuus

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan- ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Harjoitellaan hankittuun tietoon perustuvan mielipiteen jakamista. Kurssilla käsitellään eri tieteenaloja ja pohditaan tulevaisuudenvisioita mm. teknologian näkökulmasta.

RUA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opinnoissa tai työelämässä tarvittaviin tekstilajeihin. Kurssilla käsitellään jatko-opintoja, työelämää ja talousasioita.

RUA07 Kestävä elämäntapa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aikana käsitellään eri tekstilajien fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä tekstejä. Aihepiireissä syvennytään edellisten kurssien teemoihin, käsitellen niitä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.

RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan käsiteltyjä aihepiirejä sekä tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin.

RUA09k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Tehokurssin aikana kerrataan ja vahvistetaan monipuolisesti koko lukion ruotsin pitkän oppimäärän keskeisten rakenteiden hallintaa painottaen erityisesti yo-kirjoituksissa tarvittavia perustietoja ja – taitoja.

RUA10k Kieliopin kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on tarkoitettu lähinnä niille 1. ja 2. vuosiasteen opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ja vankentaa peruskielioppiasioiden hallintaa. Kurssilla käydään läpi keskeisiä kielioppirakenteita sääntöjen ja harjoitusten avulla. Kurssi arvioidaan arvosanalla osakokeiden perusteella. Kieliopin aihealueet päätetään kurssikohtaisesti.

RUA11k Maantuntemuksen ja kulttuurin kurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tarkoitus on tarjota uusia näkökulmia ruotsin kieleen ja kulttuuriin. Kulttuurintuntemusta syvennetään tutustumalla ajankohtaisiin ilmiöihin ja mahdollisuuksien mukaan käymällä teatterissa ja/tai elokuvissa sekä vierailemalla erilaisissa näyttelyissä. Kurssilla valmistellaan ja esitellään kohdemaahan liittyvä tuotos. Kurssi sisältää opintomatkan Ruotsiin. Kurssi on A- ja B-oppimäärän opiskelijoille yhteinen.

RUB101 Minun ruotsini

Pakollinen kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on niveltävä ja kertaava. Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja pohditaan omia kielenopiskelutaitoja ja tavoitteita. Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja matkailuun ja arkeen liittyvissä tilanteissa sekä käsitellään myös nuorten omia kiinnostuksen kohteita.

RUB102 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Pakollinen kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan erilaisia strategioita vuorovaikutustilanteissa sekä taitoa toimia aktiivisena keskustelijana että toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Aihepiireinä ovat hyvä elämä, hyvinvointi ja ihmissuhteet sekä pohditaan digitalisaation ja teknologian tuomia muutoksia vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin.

RUB103 Kulttuuri ja mediat

Pakollinen kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Teemoina ovat suomenruotsalaisuus ja pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt.

RUB104 Monenlaiset elinympäristömme

Pakollinen kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa.

RUB105 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Pakollinen kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia ruotsinkielisessä ympäristössä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen tai muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

RUB106 Viesti ja vaikuta puhuen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan käsiteltyjä aihepiirejä sekä tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin.

RUB107 Kestävä elämäntapa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssin aikana käsitellään eri tekstilajien fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä tekstejä. Aihepiireissä syvennytään edellisten kurssien teemoihin, käsitellen niitä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.

RUB109k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Tehokurssin aikana kerrataan ja vahvistetaan monipuolisesti koko lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän keskeisten rakenteiden hallintaa painottaen erityisesti yo-kirjoituksissa tarvittavia perustietoja ja – taitoja.

RUB110k Kieliopin kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on tarkoitettu lähinnä niille 1. ja 2. vuosiasteen opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ja vankentaa peruskielioppiasioiden hallintaa. Kurssilla käydään läpi keskeisiä kielioppirakenteita sääntöjen ja harjoitusten avulla. Kurssi arvioidaan arvosanalla osakokeiden perusteella. Kieliopin aihealueet päätetään kurssikohtaisesti.

RUB111k Maantuntemuksen ja kulttuurin kurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

B-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tarkoitus on tarjota uusia näkökulmia ruotsin kieleen ja kulttuuriin. Kulttuurintuntemusta syvennetään tutustumalla ajankohtaisiin ilmiöihin ja mahdollisuuksien mukaan käymällä teatterissa ja/tai elokuvissa sekä vierailemalla erilaisissa näyttelyissä. Kurssilla valmistellaan ja esitellään kohdemaahan liittyvä tuotos. Kurssi sisältää opintomatkan Ruotsiin. Kurssi on A- ja B-oppimäärän opiskelijoille yhteinen.