Kurssiselosteet OPS 2016

RAA01 Kieli ja maailmani

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. Tutustutaan lukion työtapoihin, mm. kuunteluihin, kirjoitelman laatimiseen ja sähköisiin opiskelumenetelmiin.

RAA02 Ihminen verkostoissa

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät vuorovaikutukseen ihmisten kesken (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen). Pohditaan myös teknologian ja sähköisen viestinnän tuomia muutoksia vuorovaikutukseen. Puheviestintää ja kirjoittamista harjoitellaan.

RAA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät erilaisiin kulttuurisiin ilmiöihin ja ranskankielisiin medioihin. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia, joista tehdään portfolio. Opiskelijat lukevat ranskankielisen kirjan. Lukuprosessista pidetään lukupäiväkirjaa.

RAA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla pohditaan yksilön toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa. Kehitetään tiedonhankintataitoja ja harjoitellaan kohdekielen aktiivista käyttämistä niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

RAA05 Tiede ja tulevaisuus

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään tiedonhankinnan ja tekstin tulkinnan taitoja tutustumalla eri tieteenaloihin. Harjoitellaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkemyksiä puhuen ja kirjoittaen. Pohditaan myös erilaisia tulevaisuusvisioita.

RAA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla pohditaan opintoja ja urasuunnitelmia sekä työntekoa kotimaassa ja ulkomailla. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat opiskellessaan ja työelämässä. Käsitellään myös itsenäistyvän nuoren talousasioita. Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä.

RAA07 Kestävä elämäntapa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät kestävään elämäntapaan. Käsitellään monen tyyppisiä tekstejä, kuten kertovia, fiktiivisiä ja kantaaottavia tekstejä. Kuullun ymmärtämistä hiotaan edelleen.

RAA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vahvistetaan sujuvuutta ja valmistellaan erilaisia suullisia esityksiä. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä.

RAA09 Täydentävä kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Keskitytään aiemmilla kursseilla opiskeltujen rakenteiden hallintaan ja laajennetaan sanavarastoa. Aletaan harjoitella alustavasti yo-kirjoituksia varten.

RAA10k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Vahvistetaan monipuolisesti koko lukion A-ranskan oppimäärän rakenteiden hallintaa ja kerrataan sanastoa tekstien avulla. Syvennetään taitoja tavoitteellisesti yo-kirjoituksia varten. Osallistumisen edellytyksenä on pakollisten kurssien suorittaminen.

RAA11k Ranskan maantuntemuksen ja kulttuurin kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan Ranskan maantuntemukseen ja kulttuuriin, yhteiskuntaan ja historiaan. Kurssiin sisältyy opintomatka. Kurssia tarjotaan joka toinen vuosi.

RAB201 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään ja ihmissuhteisiin. Alussa kartoitetaan kielen osaamista ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.

RAB202 Monenlaista elämää

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla. Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista.

RAB203 Hyvinvointi ja huolenpito

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös sähköisen viestinnän merkitystä vuorovaikutukselle.

RAB204 Kulttuuri ja mediat

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan ranskankielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja viestintävälineisiin. Puhumista ja kirjoittamista harjoitellaan edelleen.

RAB205 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään. Keskustellaan ja kirjoitetaan omista tulevaisuudensuunnitelmista.

RAB206 Yhteinen maapallomme

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aihepiirit käsittelevät luontoa, asuinympäristöjä ja kestävää elämäntapaa. Kerrataan kielitietoa puhuen ja kirjoittaen opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RAB207 Kansainvälinen toiminta

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla esim. kansainväliseen vapaaehtoistyöhön tai työelämään. Harjoitellaan jo vaativampien tekstien lukemista ja kuullun ymmärtämistä.

RAB208 Viesti puhuen ja kirjoittaen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan suullista ilmaisua erilaisissa asiayhteyksissä. Syvennetään myös tekstilajien lukemista ja tuottamista.

RAB209k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syvenvävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin pääpaino on yo-kokeeseen harjoittelulla. Opiskellaan eri aihepiirejä käsitteleviä tekstejä ja syvennetään aiemmin opittujen rakenteiden hallintaa lukien, kuunnellen ja kirjoittaen.

RAB211k Ranskan maantuntemuksen ja kulttuurin kurssi

Koulukohtainen syvenvävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan Ranskan maantuntemukseen ja kulttuuriin, yhteiskuntaan ja historiaan. Kurssiin sisältyy opintomatka. Kurssia tarjotaan joka toinen vuosi.

RAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan ranskan kieleen ja sen asemaan maailmassa, sekä hahmotetaan kielen suhdetta muihin opiskelijoille tuttuihin kieliin. Harjoitellaan yksinkertaisia arjen vuorovaikutustilanteita sekä tärkeimpiä kohteliaisuusilmaisuja, painottaen puheviestintää ja ääntämistä.

RAB302 Matkalla maailmassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa ja asiointitilanteissa. Suullista ilmaisua vahvistetaan, ja kuullun ja luetun ymmärtämistä harjoitellaan

RAB303 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

RAB304 Monenlaista elämää

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien kohtaamisessa Suomessa ja ulkomailla. Harjoitetaan suullista kielitaitoa ja harjoitellaan myös pienimuotoista kirjallista viestintää.

RAB310k B3-ranskan nivelkurssi B2-kieleen

Koulukohtainen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteisön kannalta. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja puheviestintätaitoja. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet siirtyä B2-ranskan opiskelijoiksi kurssista RAB25 alkaen.