Kurssiselosteet OPS 2016

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on kurkistus psykologiaan. Siinä käsitellään mm. ihmisen toimintaa psykologian näkökulmasta, psykologian tutkimuskohteita ja tutkimusmenetelmiä. Keskeinen teema on oppiminen ja sen yhteys motivaatioon. Kurssilla harjoitellaan opiskelutaitoja sekä perustellaan opiskelumenetelmiä psykologisella tiedolla. Kurssi antaa hyvän pohjan psykologian opintojen alkaessa ja siksi se tulee suorittaa ennen muita kursseja. Kurssin itsenäistä suorittamista ei suositella.

PS02 Kehittyvä ihminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tarkastellaan ihmisen elämänkulkua, elämänkaarta. Valtaosa kehityspsykologian tutkimuksesta keskittyy lapsuuden ja nuoruusiän tutkimiseen, jolloin ihmisessä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka ovat myöhemmän kehityksen perustana. Kurssin sisältöinä ovat yksilön fyysis-motorinen, kognitiivinen, emotionaalinen ja psykososiaalinen kehitys sekä niiden yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen. Kurssin aikana opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus oppia ymmärtämään sekä omaa että muiden ihmisten kehitystä.

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan ihmisen kognitiivisiin eli tiedonkäsittelyn prosesseihin, kuten tarkkaavaisuuteen ja muistiin, ja niiden hermostolliseen perustaan. Lisäksi tarkastellaan kognitiivisen toiminnan tutkimusta sekä opiskelijoiden valitsemia korkeampitasoisia kognitiivisia toimintoja, esim. ongelmanratkaisua ja asiantuntijuutta.

PS04 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan tunteiden muodostumiseen sekä mielenterveyttä koskevaan psykologiseen tietoon. Unta ja nukkumista tarkastellaan mm. psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan mielenterveyden häiriöihin ja niiden hoitoon.

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään mm. erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja persoonallisuuden muotoutumisesta sekä tutkimisesta. Tarkastelun kohteena ovat yksilöiden väliset erot mm. temperamentissa, persoonallisuuden piirteissä sekä lahjakkuudessa. Samoin huomioidaan tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutusta yksilön toimintaan.

PS06k Sosiaalipsykologia

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja erilaisten ryhmien toimintaan sekä ryhmien välisiin suhteisiin. Keskeisiä aiheita ovat mm. sosiaalinen havaitseminen, asenteet ja ennakkoluulot, vallankäyttö ja prososiaalinen toiminta. Edellä mainittuihin ilmiöihin tutustutaan sosiaalipsykologisten tutkimusten avulla.

PS07k Psykologian kertauskurssi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan ja syvennetään psykologian kurssien keskeisiä sisältöjä. Opiskelijaa tuetaan psykologian ylioppilaskokeeseen valmistautumisessa mm. harjoittelemalla hyvien yo-vastausten laatimista. Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suunnittelevat kirjoittavansa psykologian yo-kokeen.

PS08k Stressinhallintakurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin lähtökohtana ovat opiskelijoille merkitykselliset elämäntilanteet, kuten opiskelu, harrastukset, ihmissuhteet ja näiden muutosten yhteys stressiin ja stressin hallintaan. Stressiä tarkastellaan biologisten, psykologisten ja sosiokulttuuristen tekijöiden pohjalta. Opiskelija voi oppia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä stressin ennakoimisessa ja hallinnassa. Kurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssille voi osallistua, vaikkei olisi suorittanut muita psykologian kursseja kuin pakollisen PS1-kurssin. Kurssista saa suoritusmerkinnän.