Kurssiselosteet OPS 2016

MU01 Musiikki ja minä

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU02 Moniääninen Suomi

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

MU03 Ovet auki musiikille

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

MU05k Musiikkiprojekti (bändikurssi)

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillinen kokonaisuus, esim. konsertti, ohjelmaa koulun juhliin tai äänite. Kurssi arvioidaan arvosanalla tai suoritusmerkinnällä.

MU06k Laulukurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Oman äänen hallinta, oikea äänenkäyttö ja tekstin artikulaatio. Harjoitetaan soololaulua, duettolaulua, ryhmälaulua ja kuorolaulua. Kurssi arvioidaan arvosanalla tai suoritusmerkinnällä.

MU07k Klassinen musiikki

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija perehtyy yhteen valitsemaansa teokseen, josta pitää esitelmän. Tutustutaan merkittävimpiin taidemusiikin teoksiin ja säveltäjiin. Ooppera-/konserttikäynti. Kurssi arvioidaan arvosanalla tai suoritusmerkinnällä.

MU08k Sovituskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija tekee valitsemastaan kappaleesta sovituksen pop-bändille käyttäen soittimia mahdollisimman monipuolisesti. Kurssi arvioidaan arvosanalla tai suoritusmerkinnällä.

MU09k Kirjoita musiikista

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskelija perehtyy syvällisesti itse valitsemaansa musiikin osa-alueeseen lukemalla kirjallisuutta ja kuuntelemalla musiikkia. Kurssi kehittää tiedonhallinta ja hankintataitoja, sekä kykyä tuottaa tekstiä oman perehtyneisyyden, kokemuksen ja analysoinnin pohjalta. Kurssi arvioidaan arvosanalla tai suoritusmerkinnällä.