Kurssiselosteet OPS 2016

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla totutaan käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja omien eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa, jolloin keskeisenä päämääränä on, että opiskelija oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä.

MAB03 Geometria

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla opitaan hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä opitaan ratkaisemaan tavallisimpien kuvioiden pinta-aloja ja tilavuuksia.

MAB04 Matemaattisia malleja

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käsitellään muuttujien välisiä riippuvuuksia ja tutustutaan erilaisiin funktioihin ja yhtälöihin.

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutkitaan tilastollisten muuttujien välisiä riippuvuuksia laskennallisin ja graafisin keinoin. Kurssin toisena pääteemana on todennäköisyyslaskenta, johon kuuluvat laskennan perusteet sekä tavallisimmat laskulait.

MAB06 Talousmatematiikka

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi harjaannuttaa käyttämään matematiikkaa taloudellisten ratkaisujen ja valintojen tekemisessä. Kurssi antaa myös kuvan yhteiskunnassa esiintyvien taloudellisten kysymysten matemaattisista ratkaisumalleista.

MAB07 Matemaattinen analyysi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tutkitaan funktion arvon muutosta graafisin ja numeerisin menetelmin. Kurssilla perehdytään erityisesti polynomifunktioihin ja derivaatan käyttöön.

MAB08 Tilastot ja todennäköisyys II

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Syvennetään tilastollisen tiedon käsittelyn taitoja muun muassa normaalijakauman käytössä. Todennäköisyyden osalta perehdytään toistokokeeseen ja binomijakaumaan.

MAB09k Kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tässä kurssissa laajennetaan tuttuja osa-alueita. Näin oppilaalla on mahdollisuus kerrata koko oppimäärän keskeisimmät kohdat.

MAY01 Luvut ja lukujonot

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Matematiikan ensimmäinen kurssi, joka on pakollinen kaikille lukion matematiikan opiskelijoille. Käsitellään peruslaskutoimituksia, prosentteja, lukujonoja ja summia sekä esitellään funktion ja logaritmin käsitteet.