Kurssiselosteet OPS 2016

KE01 Kemiaa kaikkialla

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi antaa yleiskuvan kemiasta ja syventää aiemmin opittuja kemian perusteita. Kurssilla käsitellään aineen rakennetta ja ominaisuuksia ja tutkitaan kokeellisesti aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin liittyviä ilmiöitä. Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat mm. alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä.

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi antaa yleiskuvan kemiasta hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Kurssilla käsitellään orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä ja orgaanisia typpiyhdisteitä. Tutkitaan orgaanisten yhdisteiden reaktioita ja aineen rakanteen analyysimenetelmiä.

KE03 Reaktiot ja energia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Tutkitaan kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä (teollisuus). Energian sitoutuminen ja vapautuminen kemiallisissa reaktioissa. Reaktioyhtälöt ja reaktioiden matemaattinen käsittely. Tutkitaan kokeellisesti reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt: kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu, epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja ja sovelluksia, stoikiometrisiä laskuja, kaasujen yleinen tilan yhtälö, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa sekä reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät.

KE04 Materiaalit ja teknologia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Teollisesti merkittävät raaka-aineet sekä niiden jalostusprosessit. Hapettimet ja pelkistimet. Sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet ja niihin liittyvät kvantitatiiviset sovellukset. Erilaiset mineraalit, niiden koostumus, ominaisuudet ja valmistusmenetelmät. Kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointi. Tutkitaan kokeellisesti metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä. Keskeiset sisällöt: sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi, hapettumis-pelkistymisreaktiot, metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet sekä bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit.

KE05 Reaktiot ja tasapaino

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Opiskellaan reaktion tasapainotilaan liittyviä laskennallisia sovelluksia ja tutkitaan tasapainon merkitystä ilmiöissä ja teollisuuden prosesseissa. Reaktiotasapaino, happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys, liukoisuus ja liukoisuus-tasapaino ja tasapainoon liittyvät graafiset esitykset.

KE06k Lukion keskeinen kemia

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kerrataan ja syvennetään kemian keskeisten asioiden tuntemusta ja kerrataan koko lukion oppimäärän keskeisimmät kohdat. Lisäksi tutustutaan vanhoihin ylioppilaskoetehtäviin.

KE07k Kokeellista kemiaa

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin, kokeellisiin mittauksiin ja tietokonesovelluksiin. Kurssin aikana tehdään laboratoriotöitä, joista osasta laaditaan työselostukset. Kurssiin voi liittyä myös vierailu korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin.