Kurssiselosteet OPS 2016

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

HI02 Kansainväliset suhteet

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

HI03 Itsenäisen Suomen historia

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. Munkkiniemen yhteiskoulussa kurssiin kuuluu opintomatka Turkuun.

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat HI06

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

HI07 Antiikki

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Hyvän yleissivistyksen saavuttaminen ja kyky ymmärtää eurooppalaisuutta edellyttävät hyvää antiikin historian ja kulttuurien tuntemusta. Valmiudet sivistyneeseen keskusteluun missä tahansa maailmassa paranevat, jos hallitsee mm. Kreikan kuuluisat jumal- ja sankaritarustot, tähtikuviot, Rooman keisarien elämänkerrat, tavallisen antiikin ihmisen arjen, kuuluisimmat taistelut, antiikin taiteen, kirjallisuuden, filosofian, politiikan jne. Koko länsimaisen sivistyksemme pohja löytyy antiikista. Veni-vidi-vici!

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Kurssi arvioidaan opiskelijan valinnan mukaan joko numerolla tai suoritusmerkinnällä.

HI08k Suomen taidehistoria

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Yleiskuva Suomen kuvataiteen kehityksestä 1700-luvulta nykypäivään. Tutustutaan Ateneumin peruskokoelmiin ja johonkin toiseen ajankohtaiseen näyttelyyn.

HI09k Historian kertauskurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kertauskurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuva lukion historian kursseista ja parantaa valmiuksia historian kirjoittamiseen ainereaalissa. Kurssista on hyötyä myös jatko-opintoihin pyrkiville.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

HI10k Viron historiaa ja yhteiskuntaa HI10k

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla käsitellään Viron historiaa, nykyistä yhteiskunnallista tilannetta sekä viron kieltä ja kulttuuria. Kurssiin kuuluu oleellisena osana opintoretki Tallinnaan (2pv). Tallinnan opintoretkellä tutustutaan erilaisten museoiden lisäksi MYK:n ystävyyskouluun Gustav Adolfi Gümnaasiumiin. Perinteisesti on tutustuttu myös Suomen Tallinnan suurlähetystöön. Tutustumiskohteet vaihtelevat toki matkasta toiseen. Opiskelijoiden on varauduttava maksamaan itse osa Tallinnan matkasta ja hotellimajoituksesta. Kurssilla tehdään esitelmiä Viron historiasta ja kulttuurista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

HI11k kansainvälisten suhteiden jatkokurssi

Koulukohteinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

-Syvennetään kansainvälisen suhteiden käsitteistöä ja tutkimusta.

-Opiskelijat perehtyvät tapaustutkimuksen (case study) avulla yksin tai pienissä ryhmissä johonkin lähihistorian ilmiöön, konfliktiin tai esimerkiksi kansainväliseen sopimukseen.

-Opiskelijat jakavat edistymisensä ja työtapansa kurssin aikana muille kurssilaisille. Valmiit työt arvostellaan.

-Kurssi on yt-linjan kurssi ja sen työstä voi jatkaa linjan lopputyön tekemistä.

-Kurssilla voidaan järjestää tutustumiskäyntejä esim. korkeakouluyhteistyönä ja tarvittaessa tarjotaan oppiainerajat ylittävää opetusta.

-Kurssi pyritään pitämään kolmosvuoden ensimmäisessä jaksossa tai kakkosvuoden viimeisessä jaksossa.

-Kurssi on suunnattu erityisesti historiaa yo-kokeissa kirjottaville.