Kurssiselosteet OPS 2016

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

-mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna

-johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti

-keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen, absoluuttinen ja relatiivinen

-tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudo-tieteen ero

-tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

FI02 Etiikka

Pakollinen kurssi

Opetussuunnitelma 2016

-moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus- ja velvollisuusetiikan perusteet

-moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus, subjektiivisuus ja relatiivisuus

-filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta

-etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat

-eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

 

FI03 Yhteiskuntafilosofia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi soveltuu erityisesti yhteiskunta- ja taloustieteen -linjan opiskelijoille ja kaikille niille, joita kiinnostaa politiikka, talouselämä, yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

-yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat

-oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen

-vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi

-työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen oikeuttaminen

-poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja yhteenkuuluvuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma

-yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina

-ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on ns. teoreettista filosofiaa. Se on hyvin vaikeaa ja käytännön elämälle vierasta. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, jotka aikovat kirjoittaa filosofiaa ainereaalissa tai suunnittelevat uraa tieteen parissa. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.

-metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta

-olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen

-todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen

-totuuden luonne ja totuusteoriat

-tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen

-tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde

-selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

 

FI05k Tieteenfilosofia ja kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Filosofisia nautintoja abeille

Vaikka kurssi on luonteeltaan kertaava, se soveltuu kaikille filosofisesta pohdiskelusta kiinnostuneille, vaikka ei tähtäimenä ei olekaan ainereaalin filosofian ylioppilaskoe. Kurssi suoritetaan hajautetusti ja kurssiin kuuluu itsenäisen työskentelyn osuus.

-Kurssilla kerrataan kaikkien valtakunnallisten kurssien keskeisiä sisältöjä.

Lisäksi kurssilla syvennetään tieteenfilosofian keskeisiä kysymyksiä länsimaisen kulttuurin historiassa nykypäivään asti. (Mikä on tieteen merkitys? Mitkä ovat tieteen rajoitukset ja miten tieteenfilosofia tutkii tieteen menetelmiä?)

Tarkastellaan, kuinka esimerkiksi luonnontieteellinen ja humanistinen tiede eroavat toisistaan.

Perehdytään 1900-luvun analyyttiseen filosofiaan ja syvennetään objektiivisen ja subjektiivisen tiedon ja totuuden välisiä eroja.

Tieteenfilosofia asetetaan myös eettiseen tarkasteluun, miten tieteellinen tutkimus on edistänyt tai haitannut elämän edellytyksiä maailmassamme.

-Tarkastellaan ns. mannermaista filosofiaa ja sen keskeisiä suuntauksia kuten Kierkegaardin ja Nietzschen filosofiaa ja ranskalaista eksistentalismia.

-Kurssilla syvennytään myös ns. sukupuolifilosofiaan.

-Kurssi arvioidaan S-merkinnällä.