Kurssiselosteet OPS 2016

EAB301 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B2-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla tutustutaan espanjan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan sen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan yksinkertaisia arjen vuorovaikutustilanteita sekä tärkeimpiä kohteliaisuusilmaisuja, painottaen puheviestintää ja ääntämistä.

EAB302 Matkalla maailmassa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Keskitytään suulliseen ilmaisuun sekä tekstin ymmärtämiseen.

EAB303 Elämän tärkeitä asioita

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

EAB304 Monenlaista elämää

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kiinnitetään huomiota kulttuurien eroavaisuuksiin espanjankielisissä maissa ja Suomessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää.

EAB305 Hyvinvointi ja huolenpito

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa tilanteissa. Harjoitellaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisemista jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

EAB306 Kulttuuri ja mediat

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Tutustutaan espanjan kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta näkökulmasta.

EAB307 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän tilannesopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

EAB308 Yhteinen maapallomme

Valtakunnallinen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit käsittelevät luontoa, erilaisia asuinympäristöjä sekä kestävää elämäntapaa.

EAB309k Kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

B3-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Ylioppilaskokeeseen valmistava kurssi. Käsitellään aikaisempia ylioppilaskokeita sekä muita samaa vaikeustasoa edustavia ajankohtaisia asioita käsitteleviä tekstejä. Kurssilla painotetaan tekstin ja puheen ymmärtämistä, kielioppirakenteiden hallintaa ja kirjallista tuottamista.