Kurssiselosteet OPS 2016

ENA01 Englannin kieli ja maailmani

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

ENA02 Ihminen verkostoissa

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla harjoitellaan toimintaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyviä teemoja.

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia.

ENA05 Tiede ja tulevaisuus

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Pakollinen kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan jatko-opintoihin ja työelämään liittyviin teksteihin, myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

ENA07 Kestävä elämäntapa

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta.

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Valtakunnallinen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä.

ENA09k Abiturientin tehokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Tehokurssilla kerrataan ja vahvistetaan monipuolisesti koko lukion englannin A-oppimäärän keskeisen aineksen hallintaa kerraten erityisesti yo-kirjoituksissa tarvittavia perustietoja ja -taitoja.

ENA10k Kieliopin kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssilla kerrataan koko A-englannin peruskielioppi, ja se on kohdennettu tukea englannin opinnoissaan tarvitseville. Kurssia suositellaan suorittavaksi 2. tai 3. opiskeluvuonna.

ENA11k Suullisen kielitaidon kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Ensimmäisen vuosiasteen opiskelijoille suunnattu kurssi antaa osallistujille tilaisuuden kehittää ja vahvistaa jokapäiväisissä tilanteissa käytettävää suullista kielitaitoa kannustavassa ja rohkaisevassa ilmapiirissä.

ENA12k Luova kirjoittaminen

Koulukohtainen soveltava kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssin aikana kukin opiskelija kokoaa tuotoksistaan (esimerkiksi runo, novelli, satu) oman portfolionsa, ja kurssin päätteeksi julkaistaan kurssilaisten oma antologia. Kurssia suositellaan 3. vuosiasteen opiskelijoille.

ENA13k American studies -kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi, jonka aikana tutustutaan amerikkalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja historiaan. Kurssiin sisältyy opintomatka New Yorkiin. Kurssin järjestämisestä päätetään lukuvuosikohtaisesti.

ENA14k British studies -kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi

Koulukohtainen soveltava kurssi

A-oppimäärä

Opetussuunnitelma 2016

Kurssi on kulttuurin ja maantuntemuksen kurssi, jonka aikana tutustutaan brittiläiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja historiaan. Kurssiin sisältyy opintomatka. Kurssin järjestämisestä päätetään lukuvuosikohtaisesti.