Arkistot

PS08k Stressinhallintakurssi

Kurssin lähtökohtana ovat opiskelijoille merkitykselliset elämäntilanteet, kuten opiskelu, harrastukset, ihmissuhteet ja näiden muutosten yhteys stressiin ja stressin hallintaan. Stressiä tarkastellaan…

PS07k Psykologian kertauskurssi

Kurssilla kerrataan ja syvennetään psykologian kurssien keskeisiä sisältöjä. Opiskelijaa tuetaan psykologian ylioppilaskokeeseen valmistautumisessa mm. harjoittelemalla hyvien yo-vastausten laatimista. Kurssi on…

PS06k Sosiaalipsykologia

Kurssilla perehdytään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja erilaisten ryhmien toimintaan sekä ryhmien välisiin suhteisiin. Keskeisiä aiheita ovat mm. sosiaalinen havaitseminen, asenteet…

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen

Kurssilla tutustutaan ihmisen kognitiivisiin eli tiedonkäsittelyn prosesseihin, kuten tarkkaavaisuuteen ja muistiin, ja niiden hermostolliseen perustaan. Lisäksi tarkastellaan kognitiivisen toiminnan tutkimusta…

PS02 Kehittyvä ihminen

Kurssilla tarkastellaan ihmisen elämänkulkua, elämänkaarta. Valtaosa kehityspsykologian tutkimuksesta keskittyy lapsuuden ja nuoruusiän tutkimiseen, jolloin ihmisessä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka ovat…