FI05k Tieteenfilosofia ja kertauskurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Opetussuunnitelma 2016

Filosofisia nautintoja abeille

Vaikka kurssi on luonteeltaan kertaava, se soveltuu kaikille filosofisesta pohdiskelusta kiinnostuneille, vaikka ei tähtäimenä ei olekaan ainereaalin filosofian ylioppilaskoe. Kurssi suoritetaan hajautetusti ja kurssiin kuuluu itsenäisen työskentelyn osuus.

-Kurssilla kerrataan kaikkien valtakunnallisten kurssien keskeisiä sisältöjä.

Lisäksi kurssilla syvennetään tieteenfilosofian keskeisiä kysymyksiä länsimaisen kulttuurin historiassa nykypäivään asti. (Mikä on tieteen merkitys? Mitkä ovat tieteen rajoitukset ja miten tieteenfilosofia tutkii tieteen menetelmiä?)

Tarkastellaan, kuinka esimerkiksi luonnontieteellinen ja humanistinen tiede eroavat toisistaan.

Perehdytään 1900-luvun analyyttiseen filosofiaan ja syvennetään objektiivisen ja subjektiivisen tiedon ja totuuden välisiä eroja.

Tieteenfilosofia asetetaan myös eettiseen tarkasteluun, miten tieteellinen tutkimus on edistänyt tai haitannut elämän edellytyksiä maailmassamme.

-Tarkastellaan ns. mannermaista filosofiaa ja sen keskeisiä suuntauksia kuten Kierkegaardin ja Nietzschen filosofiaa ja ranskalaista eksistentalismia.

-Kurssilla syvennytään myös ns. sukupuolifilosofiaan.

-Kurssi arvioidaan S-merkinnällä.

Kurssiselostelistaukseen