Ylioppilastutkinto

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU                                                                    17.1.2017

 

 

KEVÄÄN 2017 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Yleisjärjestelyt

Kevään 2017 ylioppilastutkinnon kokeet järjestetään Munkkiniemen yhteiskoulussa 10.2. (kirjallinen koe), 13.–15.2. (kuullunymmärtämiskokeet) ja 13.3.–29.3. (kirjalliset kokeet).

Kirjoituksiin liittyvät tiedustelut ja mahdolliset sairastumis- ja myöhästymisilmoitukset osoitetaan koulun toimistoon (p. 477 76 30) tai rehtorille (p. 050 357 05 13).

Tiedotus sähköiseen yo-kokeeseen osallistuville

Pidetään torstaina 26.1.2017 klo 14.15 juhlasalissa.

Kirjoituksiin saapuminen

Kirjoituksiin on saavuttava hyvissä ajoin ennen ilmoitettua kokeen alkamisaikaa. Kirjallisten kokeiden osalta kokelaiden on oltava paikalla vähintään 30 minuuttia ennen kokeen alkua. Kuuntelukokeisiin saapuvat kokelaat kokoontuvat koesalin oven edustalla tässä tiedotteessa ilmoitettuna järjestäytymisaikana.

Jos kokelas myöhästyy ylioppilaskokeesta, on hänen ilmoittauduttava koulun toimistossa tai rehtorin kansliassa välittömästi koulurakennukseen saavuttuaan. Myöhästynyt kokelas ei saa oma-aloitteisesti pyrkiä koesaliin. Kuuntelukokeesta myöhästynyt kokelas voidaan joutua sijoittamaan karanteeniin aikataulun mukaan alkaneen kokeen ajaksi. Tällaiselle henkilölle pyritään, mikäli mahdollista, järjestämään koe sitten, kun äänite on vapautunut.

Koetilan ovella pidetään nimenhuuto, missä yhteydessä kokelaille ilmoitetaan istumapaikan numero. Jokaisen kokelaan työpöydällä on oma erillinen tulosteliuska, jossa on kokelaan kokelasnumero kyseisessä kokeessa ja koulun numero. Koesalien sijainnista ja niihin jakautumisesta ilmoitetaan koepäivän aamuna ala-aulan ilmoitustaululla.

Eväät ja koulun tarjoama välipala

Oppilaat voivat ottaa kirjallisiin kokeisiin mukaansa välipalaa. Kaikki makeiset ja elintarvikkeet on tuotava koesaliin sellaisenaan ilman minkäänlaisia kääreitä. Mukaan otettavien juomapullojen, jogurttipikareiden tms. etiketit ja/tai tuoteselosteet on irroitettava tai peitettävä ennen nimenhuu-toon saapumista. Kirjallisissa kokeissa koulu järjestää välipalatarjoilun (mehu, sämpylä).

Muut tarvikkeet

Saliin (omalle istumapaikalle) ei saa tuoda matkapuhelimia, älykelloja, yhteydenpito- ja tallennuslaitteita,  mitään omia papereita, penaalia eikä muitakaan ylimääräisiä tavaroita. Koetilaisuudessa on koulun puolesta saatavilla paperinenäliinoja, terveyssiteitä ja tamppooneita.

Laskimet ja taulukkokirjat

Kokelaat saavat tuoda matematiikan, fysiikan, kemian ja maantieteen koetilaisuuteen mukanaan YTL:n ohjeiden mukaisen laskimen. Kokelas itse vastaa siitä, että alla olevat laskinta koskevat YTL:n määräykset täyttyvät.

”3.3.1 Laskin

Matematiikan kokeessa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon.” (MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET, 23.8.2016; Ylioppilastutkintolautakunta)

Taulukkokirjoissa saa olla ainoastaan omistajan nimi. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukkokirjoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukkokirjoihin.

Laskin ja taulukkokirja on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään koetta edeltävänä päivänä klo 14:ään mennessä koulun toimistoon. Tätä ennen kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti.

 Koetilaisuudessa käyttäytyminen ja valvojan kutsuminen

Kokelas siirtyy välittömästi nimenhuudon jälkeen hänelle määrätylle paikalle, eikä hän saa poistua koesalista ilman rehtorin tai 1. valvojan lupaa. Koetilaisuudessa kokelaan tulee istua hänelle määrä-tyllä paikalla. Koesalissa ei saa keskustella. Valvoja kutsutaan paikalle nousemalla seisomaan (juhlasali) tai viittaamalla (muut koesalit).

Vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen

Kokelasta, joka syyllistyy vilppiin, vilpin yritykseen tai tutkintojärjestyksen törkeään rikkomiseen, voidaan rangaista seuraavasti: Kaikki ne kokeet, johon kokelas kyseisellä tutkintokerralla on ilmoittautunut, katsotaan hylätyksi. Tällöin kokelas myös menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana.

WC-käynnit (kirjalliset kokeet)

Kokelaat asioivat WC:ssä valvojan saattamana. Kokelaat käyttävät valvojan osoittamaa pimennettyä WC:tä.

Koepaperit

Painetuissa konseptipapereissa on valmiina koulun nimi ja numero sekä marginaali. Kokelaan on lisättävä jokaiseen paperiin oma oppilasnumeronsa sekä nimikirjoitus ja nimen selvennys (täydellinen nimi) sekä koulun nimi niihin papereihin, joissa sitä ei painettuna ole.  Sellaiset paperit, joita kokelas ei ole tarkoittanut arvosteltavaksi, mitätöidään koetilaisuudessa yliviivaamalla (”henkselit yli”). Koetilaisuuden jälkeen suoritusta ei voi mitätöidä, vaan se lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan arvosteltavaksi. Kaikki paperit on palautettava.

Kynät

Kokelas jättää koesuoritukset arvosteltavaksi lyijykynällä kirjoitettuna. Optiset vastauslomakkeet saa täyttää vain sopivan pehmeällä lyijykynällä (HB tai nro 2). Kokelaan tulee kirjoittaa koesuoritukset selvästi ja siististi. Lyijykynän jälki ei saa olla liian himmeä.

Kuullunymmärtämiskokeet

Oppilaiden on saavuttava kuuntelukokeeseen viimeistään ilmoitettuna järjestäytymisaikana. Kokeeseen osallistuvien oppilaiden on tarkistettava ilmoitustaululta, missä luokkahuoneessa he kuuntelunsa suorittavat. Auditiivisten kokeiden nauhat kestävät noin 45 minuuttia, minkä jälkeen kokelaille on varattu 8 minuutin aika koepapereiden täytön viimeistelyyn. Kaikki kokelaat poistuvat koetilaisuudesta vasta koko koeajan päätyttyä.

Kevään 2017 ylioppilastutkinnon kokeiden päivämäärät ja järjestäytymisajat:

Kirjallinen  koe

perjantai 10.2.

äidinkieli, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet

maanantai 13.2.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ruotsi, klo 8.30 (koe alkaa klo 9.00)

tiistai 14.2.  vieras kieli, pitkä oppimäärä

englanti, klo 8.30 (koe alkaa klo 9.00)

keskiviikko 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä

espanja, klo 8.45 (koe alkaa klo 9.00)
venäjä, klo 13.00 (koe alkaa klo 13.15)
italia, klo 14.00 (koe alkaa klo 14.15)

Kirjalliset kokeet

maanantai 13.3.

äidinkieli, esseekoe ja suomi toisena kielenä

keskiviikko 15.3.

psykologia (sähk.)
filosofia (sähk.)
historia
fysiikka
biologia

perjantai 17.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä (saksa ja ranska sähk.)

maanantai 20.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

keskiviikko 22.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

perjantai 24.3.

uskonto
elämänkatsomustieto
yhteiskuntaoppi (sähk.)
kemia
maantiede (sähk.)
terveystieto

maanantai 29.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa ja ranska sähk.)

Kirjallisissa kokeissa koululla on oltava klo 8.30 ja kokeet alkavat klo 9.00.  Koeaika on kuusi tuntia. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00. Koeajan päätyttyä (n. klo 15) kokelaat jäävät istumaan paikalleen ja heidät kutsutaan erikseen papereiden palautukseen.

 

Osallistumisoikeus kokeisiin

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, voi kokeeseen osallistua, jos on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia. Koulu ilmoittaa ylioppilastutkintolautakunnalle osallistumisoikeutta vaille jääneet kokelaat. Kokelas on itse velvollinen tarkistamaan, että hänellä on osallistumisoikeus kokeeseen, johon hän on ilmoittautunut.

Lokeron avaimen palautus

Koulutyönsä päättävien abiturienttien on palautettava lokeronsa avain vahtimestarille tai koulun toimistoon viimeistään kirjallisten kokeiden päätyttyä 1.4.

Kevään 2017 ylioppilaskirjoitusten tulokset

Tulokset toimitetaan koululle 25.5. mennessä. Tulosten saapumisesta koululle ilmoitetaan osoitteessa www.munkka.fi. Tulosliuska luovutetaan kuittausta vastaan kokelaalle itselleen tai hänen valtakirjalla valtuuttamalleen henkilölle koulun toimistossa.

Uusien ylioppilaiden nimitietojen luovuttaminen

Uusien ylioppilaiden nimitietoja voidaan luovuttaa julkaisu- ja markkinointitarkoitukseen ellei kokelas sitä etukäteen kiellä. Kirjallinen ilmoitus siitä, että nimeä ei saa julkaista, on jätettävä koulun toimistoon 24.3.2017 mennessä.

Lakkiaisharjoitukset

Lakkiaisharjoitukset järjestetään koulun liikuntahallissa perjantaina 2.6. klo 16.00 (kesto n. 1,5 tuntia). Ylioppilaslakki otetaan mukaan harjoituksiin ja jätetään koululle valmiiksi lakkiaisjuhlaa varten. Ilmoittautumisia syksyn 2017 ylioppilaskokeisiin ei oteta vastaan lakkiaisharjoituksissa eikä lakkiaisjuhlassa.

Lakkiaisjuhla

Kevään 2017 uudet ylioppilaat lakitetaan koulun liikuntahallissa lauantaina 3.6. klo 10.00 alkavassa lukuvuoden päättäjäisjuhlassa. Uusien ylioppilaiden on oltava paikalla viimeistään klo 9.30. Koska liikuntahallissa on rajallinen määrä istumapaikkoja, voi kukin uusi ylioppilas kutsua lakkiaisiin korkeintaan neljä vierasta.

Ilmoittautuminen syksyn 2017 tutkintoon

Ilmoittautumisaika syksyn 2017 tutkintoon päättyy maanantaina 5.6.2017 klo 15.00.

Rehtori